ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entente

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entente-, *entente*
Possible hiragana form: えんてんて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entente[N] ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ, Syn. concord, rapport, understanding
entente cordiale[N] ความเข้าใจอันดีกันทางการเมืองระหว่างประเทศ (โดยเฉพาะข้อตกลงระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษในปี ค.ศ.1904), Syn. concord, rapport, understanding

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entente (Fr.)ความตกลง (ระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตกลงกันฉันมิตร[n. exp.] (kān toklong kan chan mit) EN: amicable agreement ; entente cordiale   
สันติภาพ[n.] (santiphāp) EN: peace   FR: paix [f] ; entente [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entente    (n) ˈɒntˈɒnt (o1 n t o1 n t)
ententes    (n) ˈɒntˈɒnts (o1 n t o1 n t s)
entente cordiale    (n) ˈɒntˌɒnt-kɔːdɪˈaːl (o1 n t o2 n t - k oo d i aa1 l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协约[xié yuē, ㄒㄧㄝˊ ㄩㄝ, / ] entente; pact; agreement; negotiated settlement, #77,318 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンタント[, antanto] (n) entente (fre [Add to Longdo]
先天的[せんてんてき, sententeki] (adj-na,n) a priori; inborn; innate; inherent; congenital; hereditary; (P) [Add to Longdo]
先天的障害[せんてんてきしょうがい, sententekishougai] (n) birth defect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entente
   n 1: an informal alliance between countries [syn: {entente},
      {entente cordiale}]
   2: a friendly understanding between political powers [syn:
     {entente}, {entente cordiale}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top