ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entanglement

EH0 N T AE1 NG G AH0 L M AH0 N T   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entanglement-, *entanglement*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entanglementn. การทำให้พัวพัน,ภาวะที่ถูกพัวพัน,สิ่งพัวพัน,ขดลวดที่กีดขวาง,ความซับซ้อน, Syn. complex
wire entanglementn. กำแพงลวดตาข่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
entanglement(n) ความยุ่งเหยิง,ความพัวพัน,สิ่งพัวพัน,สิ่งกีดขวาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Any Romantic Entanglements Get In My Way.พัวพันกับเรื่องรัก ๆใคร่ ๆ กลับเข้าที่เข้าทาง The Manhattan Project (2008)
"No More Romantic Entanglements."เลิกมีเรื่องรักๆเข้ามาพัวพัน The Manhattan Project (2008)
Given your recent entanglement with the church, there is a question I'd like to ask you first, here, in the office of His Holiness.ให้ล่าสุดของคุณแทรกซ้อน เกี่ยวกับโบสถ์ มีคำถาม ที่ฉันต้องการถามเจ้าเป็นครั้งแรก Angels & Demons (2009)
Some sort of quantum entanglement device.เป็นพลังงานที่ซับซ้อน บางประเภท Revelation Zero: Part 1 (2010)
But we were... building a quantum entanglement device.แต่เรากำลังสร้าง... อุปกรณ์ สร้างความพัวพันเชิงควอนตัม Queen Sacrifice (2010)
- A quantum entanglement device.- กลไกพัวพันเชิงควอนตัม Goodbye Yellow Brick Road (2010)
A quantum entanglement device.เครื่องมือกลไกทางพลังงาน Course Correction (2010)
This ring is a quantum entanglement device.แหวนวงนี้เป็นวงจรพัวพัน เชิงคลอนตัมขนาดจิ๋ว Future Shock (2010)
And that's the way entanglement works.และนั่นคือวิธีการ ทำงานสิ่งกีดขวาง Is Time Travel Possible? (2010)
But the microscopic components of a quantum computer are connected via a mysterious process called entanglement.แต่ส่วนประกอบกล้องจุลทรรศน์ของ คอมพิวเตอร์ควอนตัม มีการเชื่อมต่อผ่านทางกระบวนการ ลึกลับที่เรียกว่าพัวพัน Is There Life After Death? (2011)
A quantum entanglement of cause and effect where everything and everyone reflects on each other.ความซับซ้อนของควอนตัมที่เป็นสาเหตุและผลกระทบ ต่อทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคน สะท้อนถึงกันและกัน Pilot (2012)
Emotional entanglements can lead us down very dangerous paths.การใช้อารมณ์นำไปสู่ หนทางที่อันตราย Fruit of the Poisonous Tree (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entanglementEvery government office seems to have problems in expediting matters without entanglement in its red tape system.

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTANGLEMENT    EH0 N T AE1 NG G AH0 L M AH0 N T
ENTANGLEMENT    AH0 N T AE1 NG G AH0 L M AH0 N T
ENTANGLEMENTS    EH0 N T AE1 NG G AH0 L M AH0 N T S
ENTANGLEMENTS    AH0 N T AE1 NG G AH0 L M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entanglement    (n) ˈɪntˈæŋglmənt (i1 n t a1 ng g l m @ n t)
entanglements    (n) ˈɪntˈæŋglmənts (i1 n t a1 ng g l m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纠葛[jiū gé, ㄐㄧㄡ ㄍㄜˊ, / ] entanglement; dispute, #22,361 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwicklung {f}; Verwirrung {f} | Verwicklungen {pl}; Verwirrungen {pl}entanglement | entanglements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鉄条網[てつじょうもう, tetsujoumou] (n) (barbed) wire entanglements [Add to Longdo]
纏綿[てんめん, tenmen] (n) entanglement; clinging affection; involvement [Add to Longdo]
同坐;同座[どうざ, douza] (n,vs) sitting together; the same theater (theatre); involvement; entanglement; implication [Add to Longdo]
絡まり[からまり, karamari] (n) entanglement [Add to Longdo]
絡み[からみ, karami] (n) linkage; entanglement; involvement; relationship; (P) [Add to Longdo]
量子もつれ[りょうしもつれ, ryoushimotsure] (n) quantum entanglement [Add to Longdo]
縺れ[もつれ, motsure] (n,adj-na) tangle; entanglement; snarl; difficulties; trouble; troubles; snag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  entanglement
      n 1: an intricate trap that entangles or ensnares its victim
           [syn: {web}, {entanglement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top