ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entangle

EH0 N T AE1 NG G AH0 L   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entangle-, *entangle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entangle[VT] ทำให้พัวพันในปัญหา, Syn. complicate perplex
entangle in[PHRV] พัวพัน, See also: หลงเข้าไปติด, Syn. enmesh in, entangle with
entangle with[PHRV] พันกันยุ่ง (ปกติใช้รูป passive voice), See also: หลงเข้าไปติด, Syn. enmesh in, entangle in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entanglementn. การทำให้พัวพัน,ภาวะที่ถูกพัวพัน,สิ่งพัวพัน,ขดลวดที่กีดขวาง,ความซับซ้อน, Syn. complex
disentanglevt.,vi. ปลด,เปลื้อง, ทำให้หายยุ่ง,ชำระสะสาง
wire entanglementn. กำแพงลวดตาข่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
entangle(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน
entanglement(n) ความยุ่งเหยิง,ความพัวพัน,สิ่งพัวพัน,สิ่งกีดขวาง
disentangle(vt) คลาย,คลี่คลาย,ชำระสะสาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Any Romantic Entanglements Get In My Way.พัวพันกับเรื่องรัก ๆใคร่ ๆ กลับเข้าที่เข้าทาง The Manhattan Project (2008)
"No More Romantic Entanglements."เลิกมีเรื่องรักๆเข้ามาพัวพัน The Manhattan Project (2008)
Given your recent entanglement with the church, there is a question I'd like to ask you first, here, in the office of His Holiness.ให้ล่าสุดของคุณแทรกซ้อน เกี่ยวกับโบสถ์ มีคำถาม ที่ฉันต้องการถามเจ้าเป็นครั้งแรก Angels & Demons (2009)
Mr. Calvini cannot be entangled in your investigation nor can his participation in this discussion find its way to the press.คุณกาลวินี่ไม่อยากติดร่างแหในคดีนี้ พอๆ กับไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาพบกับพวกคุณ The International (2009)
Some sort of quantum entanglement device.เป็นพลังงานที่ซับซ้อน บางประเภท Revelation Zero: Part 1 (2010)
But we were... building a quantum entanglement device.แต่เรากำลังสร้าง... อุปกรณ์ สร้างความพัวพันเชิงควอนตัม Queen Sacrifice (2010)
- A quantum entanglement device.- กลไกพัวพันเชิงควอนตัม Goodbye Yellow Brick Road (2010)
A quantum entanglement device.เครื่องมือกลไกทางพลังงาน Course Correction (2010)
This ring is a quantum entanglement device.แหวนวงนี้เป็นวงจรพัวพัน เชิงคลอนตัมขนาดจิ๋ว Future Shock (2010)
Like Gisin, he's experimenting with entangled photons -- photons bound by nonlocality.เช่นเดียวกับ กิสิน เขาทดลองกับโฟตอนทอด โฟตอนผูกพันตาม ท้องที่ไม่ Is Time Travel Possible? (2010)
Because the photons are entangled in space,เพราะโฟตอนจะเข้า ไปพัวพันในพื้นที่ Is Time Travel Possible? (2010)
And that's the way entanglement works.และนั่นคือวิธีการ ทำงานสิ่งกีดขวาง Is Time Travel Possible? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entangleA long thread is easily entangled.
entangleEvery government office seems to have problems in expediting matters without entanglement in its red tape system.
entangleThe rope got entangled in the propeller.
entangleThey entangled him in a plot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นัว[ADV] entangledly, See also: tangledly, confusedly, Syn. ยุ่ง, นุง, นุงนัง, Example: พวกช่างกลยกพวกตีกันนัววุ่นวายเต็มถนนเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up   FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly   FR: confusément ; dans le désordre
สาง[v.] (sāng) EN: clear up ; solve ; disentangle ; unravel ; put in order   FR: débrouiller ; démêler
ยุ่ง[v.] (yung) EN: be disheveled ; be tousled ; be entangled ; be in disorder ; be in a mess ; be in confusion   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTANGLE    EH0 N T AE1 NG G AH0 L
ENTANGLED    EH0 N T AE1 NG G AH0 L D
ENTANGLEMENT    EH0 N T AE1 NG G AH0 L M AH0 N T
ENTANGLEMENT    AH0 N T AE1 NG G AH0 L M AH0 N T
ENTANGLEMENTS    EH0 N T AE1 NG G AH0 L M AH0 N T S
ENTANGLEMENTS    AH0 N T AE1 NG G AH0 L M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entangle    (v) ˈɪntˈæŋgl (i1 n t a1 ng g l)
entangled    (v) ˈɪntˈæŋgld (i1 n t a1 ng g l d)
entangles    (v) ˈɪntˈæŋglz (i1 n t a1 ng g l z)
entanglement    (n) ˈɪntˈæŋglmənt (i1 n t a1 ng g l m @ n t)
entanglements    (n) ˈɪntˈæŋglmənts (i1 n t a1 ng g l m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纠葛[jiū gé, ㄐㄧㄡ ㄍㄜˊ, / ] entanglement; dispute, #22,361 [Add to Longdo]
[léi, ㄌㄟˊ, ] entangled; lean, #74,772 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in [Add to Longdo]
解きほぐす(P);解き解す;解解す[ときほぐす, tokihogusu] (v5s,vt) (1) to disentangle; to unravel; (2) to relax someone; (P) [Add to Longdo]
巻き添え(P);巻添え(P)[まきぞえ, makizoe] (n) getting involved (entangled) in; getting mixed up in; involvement; by-blow; (P) [Add to Longdo]
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with [Add to Longdo]
交錯した[こうさくした, kousakushita] (adj-f) entangled; mingled; intricate; complicated [Add to Longdo]
鉄条網[てつじょうもう, tetsujoumou] (n) (barbed) wire entanglements [Add to Longdo]
纏綿[てんめん, tenmen] (n) entanglement; clinging affection; involvement [Add to Longdo]
同坐;同座[どうざ, douza] (n,vs) sitting together; the same theater (theatre); involvement; entanglement; implication [Add to Longdo]
絡ます[からます, karamasu] (v5s,vt) (1) to entwine; to entangle; (2) to connect; to relate [Add to Longdo]
絡ませる[からませる, karamaseru] (v1,vt) (1) to entwine; to entangle; (2) to connect; to relate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entangle
   v 1: entrap; "Our people should not be mired in the past" [syn:
      {entangle}, {mire}]
   2: twist together or entwine into a confusing mass; "The child
     entangled the cord" [syn: {entangle}, {tangle}, {mat},
     {snarl}] [ant: {disentangle}, {straighten out}, {unsnarl}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top