ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entail

EH0 N T EY1 L   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entail-, *entail*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Entailment {f} (n ) One thing follows from another

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entail[VT] ส่งผลซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้, Syn. conduce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entail(เอนเทล') vt.,n. (การ) นำมาซึ่ง,ทำให้พัวพัน,ทำให้ตกทอดหรือถ่ายทอดแก่,ภาวะที่ทำให้ถูกพัวพัน, See also: entailer n. ดูentail entailment n. ดูentail, Syn. imply
disentail(ดิสเอนเทล') vt. ทำให้อิสระ,ทำให้หลุดพ้น,เพิกถอนสิทธิ์., See also: disentailment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
entail(vt) ถ่ายทอด,ยกให้,มอบให้,นำมาซึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entailการกำหนดตัวผู้สืบมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The son would inherit the estate, no part of which would be entailed away, so providing for my widow and any other children.ลูกชายที่จะได้รับมรดก จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องใครมาเอามรดกไป เพื่อจัดเตรียมไว้ให้เมียม่ายของพ่อ และลูกคนอื่นๆ Episode #1.6 (1995)
And what does that entail?แปลว่าอะไรครับ Rushmore (1998)
It entails that if you fail another class, you'll be asked to leave Rushmore.แปลว่าถ้าเธอตกอีกวิชาเดียว เธอจะต้องออกจากรัชมอร์ Rushmore (1998)
Unfortunately for Mr. Fogg, they entail his... permanent detour.โชคร้ายของฟ็อกก์ ที่ต้องยุติการเดินทาง Around the World in 80 Days (2004)
OLDER MAN : And she understands everything this entails?แล้วเธอทราบรายละเอียดแล้วใช่ไหม The Illusionist (2006)
- And she understands everything this entails?- เธอทราบรายละเอียดแล้วใช่ไหม The Illusionist (2006)
This would entail bringing all the world's surveillance... as well as communication satellites under the control of Olympus....เทียบเท่ากับการสื่อสารผ่านดาวเทียม ภายใต้การควบคุมของโอลิมปัส Appleseed Ex Machina (2007)
What exactly does working for you entail, Senator?คุณทำงานให้พวกไหนกันแน่? Shooter (2007)
Okay, what is that gonna entail?โอเค The Girlfriend Experience (2009)
What exactly does that entail?นั่นเป็นผลกระทบที่แน่นอนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ S.O.B. (2009)
I am trying to run a company. -Do you have any idea what that entails? -Yes.ฉันต้องบริหารบริษัท รู้มั้ยมีภาระอะไรพ่วงมาบ้าง Iron Man 2 (2010)
True to his word, my uncle has entailed all to me, and though saddened by his passing, I cannot help but think of our future.ถูกของคุณลุง คุณลุงยกมรดกให้ฉันทั้งหมด การจากไปของคุณลุง ฉันช่วยอะไรไม่ได้เลย เว้นเสียแต่กลับคิดถึงอนาคตของเรา The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entailThe project will entail great expense upon the company.
entailThe undertaking entailed great expense upon the government.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาก[n.] (bāk) EN: notch   FR: entaille [f] ; encoche [f]
บาก[v.] (bāk) EN: bevel ; chip off   FR: entailler ; biseauter ; tailler en biseau ; encocher
เฉือน[v.] (cheūoen) EN: slice ; cut ; carve ; slash   FR: couper ; trancher ; entailler
กรีด[v.] (krīt) EN: slit ; rip ; cut   FR: inciser ; entailler ; couper
พัด[n.] (phat) EN: fan   FR: éventail [m]
รอยบาก[n.] (røi bāk) EN: notch   FR: entaille [f] ; encoche [f]
แหวะ[v.] (wae) EN: slit ; cut ; rip open ; cut open ; carve   FR: inciser ; entailler

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTAIL    EH0 N T EY1 L
ENTAILS    EH0 N T EY1 L Z
ENTAILED    EH0 N T EY1 L D
ENTAILING    EH0 N T EY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entail    (v) ˈɪntˈɛɪl (i1 n t ei1 l)
entails    (v) ˈɪntˈɛɪlz (i1 n t ei1 l z)
entailed    (v) ˈɪntˈɛɪld (i1 n t ei1 l d)
entailing    (v) ˈɪntˈɛɪlɪŋ (i1 n t ei1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃力[chī lì, ㄔ ㄌㄧˋ, ] entail strenuous effort; be a strain, #14,994 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
波羅夷[はらい, harai] (n) {Buddh} parajika (rules entailing expulsion from the sangha for life) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entail
   n 1: land received by fee tail
   2: the act of entailing property; the creation of a fee tail
     from a fee simple
   v 1: have as a logical consequence; "The water shortage means
      that we have to stop taking long showers" [syn: {entail},
      {imply}, {mean}]
   2: impose, involve, or imply as a necessary accompaniment or
     result; "What does this move entail?" [syn: {entail},
     {implicate}]
   3: limit the inheritance of property to a specific class of
     heirs [syn: {fee-tail}, {entail}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top