ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entablature

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entablature-, *entablature*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา entablature มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *entablature*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entablature[N] ส่วนที่อยู่ระหว่างเสาและหลังคาในสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebälk {n}; Hauptgesims {n}entablature [Add to Longdo]
Oberteil {n}entablature [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンタブレチュア[, entaburechua] (n) entablature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entablature
   n 1: (architecture) the structure consisting of the part of a
      classical temple above the columns between a capital and
      the roof

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top