หรือคุณหมายถึง ensü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ensue

IH0 N S UW1   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ensue-, *ensue*
Possible hiragana form: えんすえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ensue[VI] ติดตามผลอย่างใกล้ชิด, Syn. follow
ensue on[PHRV] มีผลตามมา, See also: มีผลมาจาก
ensue from[PHRV] มีผลตามมา, See also: มีผลมาจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ensue(เอนซิว') vi. ตามมา,เป็นผลตามมา, See also: ensuingly adv. ดูensue

English-Thai: Nontri Dictionary
ensue(vi) ตามมา,เป็นผล,ปรากฏขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Complications arose, ensued, were overcome.- แผนไม่ราบรื่นเท่าไหร่ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
generation of psychic kids,yellow-eyed demon rounds you up, celebrity death match ensues.การก่อกำเนิกของกลุ่มเด็กที่มีพลังจิต ปีศาจตาเหลืองรวบรวมขึ้นมา ผลของการตัดสินชี้ชะตาที่แสนจะโด่งดัง The Kids Are Alright (2007)
A minor struggle ensued, and he was shot at the back of the head.มีการขัดขืนเล็กน้อย และเขาถูกยิง ด้านหลังศรีษะ Pathology (2008)
He inferred that universe ending paradoxes would ensue should he break his promise.เขาอนุมานเอาว่า หากเขาทำผิดสัญญา เอกภพนี้อาจจะต้องถึงกาลแตกดับ Star Trek (2009)
Well, then you know that the law can't be twisted to our will or chaos will ensue.งั้นคุณก็รู้ว่ากฎหมาย ไม่อาจถูกทำให้บิดเบี้ยวไปตาม เจตนาของเราหรือแรงกดดันใดๆ The Witch in the Wardrobe (2010)
Doppelganger hijinks ensued.กลายเป็นว่าเป็นแค่การจู่โจมของแฝดซะได้ The Return (2010)
Panic ensued.ทั้งคู่ตกใจมาก Spider and the Fly (2010)
Ensue.จนเละหมด Clone Cadets (2010)
A fight ensued.การต่อสู้เกิดขึ้นทันที There's No Place Like Home (2011)
Gunplay ensues, Andrew is shot dead,ต่อมาเธอยิงปืน แอนดริวโดนยิงตาย It's Called Improvising, Bitch! (2012)
And PS-- awesomeness ensued.และ ปล. นะ มีแต่เรื่องเจ๋ง ๆ The Safe (2012)
The dead shall rise and fearful pranks ensue should we fail to protect ourselves.ความตายจะตื่นขึ้น และการแกล้งอย่างหวาดกลัวจะตามมา เราควรจะ ปกป้องตัวเราเอง Fearful Pranks Ensue (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ensueThe train was derailed, and panic ensued.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กามคุณ[n.] (kāmmakhun) EN: five sensual pleasures ; the five desires   FR: sensualité [f] ; plaisir sensuel [m]
ค่าจ้างรายเดือน[n. exp.] (khājāng rāideūoen) EN: monthly wage ; salary ; income ; wage ; earnings   FR: salaire mensuel [m] ; revenu mensuel [m]
หนังสือรายเดือน[n. exp.] (nangseū rāideūoen) EN: monthly ; monthly magazine   FR: mensuel [m] ; périodique [m]
หนังสือรายปักษ์[n. exp.] (nangseū rāipak) EN: fortnightly ; fortnightly magazine   FR: bimensuel [m]
เงินเดือน[n.] (ngoendeūoen) EN: monthly salary ; salary ; pay   FR: salaire [m] ; salaire mensuel [m] ; traitement (mensuel) [m] ; paie [f] ; paye [f] ; appointements [mpl] ; rémunération [f]
นิตยสารรายเดือน[n. exp.] (nittayasān rāideūoen) EN: monthly journal   FR: mensuel [m] ; publication mensuelle [f]
ประจำเดือน[adj., adv.] (prajamdeūoen) EN: monthly   FR: mensuel ; mensuellement
รายเดือน[adj.] (rāideūoen) EN: monthly ; every month ; once a month   FR: mensuel
รายปักษ์[X] (rāipak) EN: fortnightly   FR: par quinzaine ; tous les quinze jours ; bimensuel
อุโบสถ[n.] (ubōsot) EN: bimonthly expiatory ceremony of monks ; pray in every fortnigh   FR: prière bimensuelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENSUE    IH0 N S UW1
ENSUED    IH0 N S UW1 D
ENSUES    IH0 N S UW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ensue    (v) ˈɪnsjˈuː (i1 n s y uu1)
ensued    (v) ˈɪnsjˈuːd (i1 n s y uu1 d)
ensues    (v) ˈɪnsjˈuːz (i1 n s y uu1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
上げ膳据え膳[あげぜんすえぜん, agezensuezen] (exp) taking care of everything; no need to do anything [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ensue
      v 1: issue or terminate (in a specified way, state, etc.); end;
           "result in tragedy" [syn: {result}, {ensue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top