ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ensnare

IH0 N S N EH1 R   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ensnare-, *ensnare*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ensnare[VT] วางกับดักสัตว์, See also: ดักสัตว์, Syn. net, trap
ensnare[VT] หลอกให้ติดอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้าย, See also: หลอกให้ติดกับ, Syn. entangle, lure, trap

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ensnarevt. จับกุม,ทำให้ติดบ่วง,หลอกลวง,ดัก., See also: ensnarer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ensnare(vt) ดักด้วยแร้ว,ทำให้ตกหลุม,ทำให้ติดบ่วง,หลอกจับ,จับกุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดแร้ว[v. exp.] (tit raeo) EN: be caught in a spring-trap ; ensnare   FR: être pris au piège
ตกหลุม[v. exp.] (tok lum) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of   
ตกหลุมพราง[v. exp.] (tok lumphrāng) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENSNARE    IH0 N S N EH1 R
ENSNARED    IH0 N S N EH1 R D
ENSNARES    IH0 N S N EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ensnare    (v) ˈɪnsnˈɛəʳr (i1 n s n e@1 r)
ensnared    (v) ˈɪnsnˈɛəʳd (i1 n s n e@1 d)
ensnares    (v) ˈɪnsnˈɛəʳz (i1 n s n e@1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1,vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P) [Add to Longdo]
騙し込む;騙しこむ[だましこむ, damashikomu] (v5m,vt) to deceive; to ensnare [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ensnare
   v 1: take or catch as if in a snare or trap; "I was set up!";
      "The innocent man was framed by the police" [syn:
      {ensnare}, {entrap}, {frame}, {set up}]
   2: catch in or as if in a trap; "The men trap foxes" [syn:
     {trap}, {entrap}, {snare}, {ensnare}, {trammel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top