ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enslave

EH0 N S L EY1 V   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enslave-, *enslave*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enslave[VT] ทำให้เป็นทาสและอ้างสิทธิการเป็นเจ้าของ, Syn. capture, subjugate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enslave(เอนสฺเลฟว') vt. ทำให้เป็นทาส,กดขี่,พิชิต,พิชิตใจ, See also: enslavement n. ดูenslave enslaver n. ดูenslave

English-Thai: Nontri Dictionary
enslave(vt) ทำให้เป็นทาส,จับไปเป็นทาส,ผูกมัด,กดขี่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก The Great Dictator (1940)
Dictators free themselves but they enslave the people.ปลดปล่อยตัวเองจากเผด็จการ แต่คนที่เป็นทาสพวกเขา The Great Dictator (1940)
If we can somehow embrace our wisdom... instead of ignorance... this technology will free the mind of man... not enslave it.สักวันหนึ่ง หากเราร่วมใจกัน.. ..ใช้ปัญญาในทางที่เหมาะสม เทคโนโลยีจะกลายเป็นสถานที่อิสระ The Lawnmower Man (1992)
You're oppressed by your violin. It has you completely enslaved.เธอเป็นทุกข์เพราะไวโอลินของเธอ เธอตกเป็นทาสของมันโดยสิ้นเชิง The Red Violin (1998)
This, sir? It is a mark of the house-elf's enslavement.นี่หรือครับ เครื่องหมายการเป็นทาส ของเอลฟ์ประจำบ้าน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
The priest says that Totenkopf enslaved his people, made them work in the mine, but the mine was poisonous.พระองค์นั้นบอกว่าโทเทนค๊อฟท์ จับคนของเขาไปเป็นทาส ให้ไปทำงานในเหมือง แต่ในเหมืองนั่นมีแต่สารพิษ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Enslavement Agreement En... sla... vement?ข้อตกลงการเป็นทาส / เป็นทาสเหรอ ? 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Agreement? Enslave... ment...ตกลงไหม เป็น... 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Enslavement agreement? I, slave KANG Ha-young...ข้อตกลงการเป็นทาส / ทาส คัง ฮา-ยัง 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Enslavement agreement?ข้อตกลงการเป็นทาสเหรอ ? 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Be courageous, enslaved people, this dance is goingอย่างกล้าหาญ ทำให้ฝูงชนเป็นทาส การร่ายรำกำลังดำเนินสู่ March of the Penguins (2005)
The reason why Bu-Young is unable to escape is because her brothers are enslaved.เหตุผลที่ข้าพานางหนีไม่ได้ ก็เพราะพี่น้องของนางถูกจับเป็นเชลยอยู่ Episode #1.9 (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENSLAVE    EH0 N S L EY1 V
ENSLAVED    EH0 N S L EY1 V D
ENSLAVEMENT    EH0 N S L EY1 V M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enslave    (v) ˈɪnslˈɛɪv (i1 n s l ei1 v)
enslaved    (v) ˈɪnslˈɛɪvd (i1 n s l ei1 v d)
enslaves    (v) ˈɪnslˈɛɪvz (i1 n s l ei1 v z)
enslavement    (n) ˈɪnslˈɛɪvmənt (i1 n s l ei1 v m @ n t)
enslavements    (n) ˈɪnslˈɛɪvmənts (i1 n s l ei1 v m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
慰安婦[いあんふ, ianfu] (n) enslaved prostitute; comfort woman [Add to Longdo]
使役[しえき, shieki] (n,vs) (1) employing; using; setting to work; enslavement; (n) (2) {ling} causative (verb, etc.) [Add to Longdo]
従軍慰安婦[じゅうぐんいあんふ, juugun'ianfu] (n) comfort women; enslaved prostitute [Add to Longdo]
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (n) (1) servant (esp. a samurai's attendant); (2) chivalrous man (c. Edo period); (3) (abbr) (See 奴豆腐) cubed tofu (often served cold); (4) (abbr) (See 奴凧) kite shaped like a footman; (5) (abbr) (See 奴頭) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants; (6) enslavement (of a woman; Edo-period punishment for her own or her husband's crime); (pn) (7) (arch) (derog) he; she; him; her [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enslave
      v 1: make a slave of; bring into servitude

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top