ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ensile

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ensile-, *ensile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ensile[VT] หมักหญ้าหรือพืชสีเขียวที่เป็นอาหารสัตว์ในยุ้งฉาง, Syn. ensilage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extensile(อิคซฺเทน'เซิล,-ไซลฺ) adj. ซึ่งยืดออกได้,ซึ่งขยายออกได้
pensile(เพน'เซิล) adj. แขวน,ห้อย,ซึ่งสร้างรังห้อย., See also: pensility n., Syn. pendent
tensile(เทน'เซิล) adj. เกี่ยวกับความตึง,ยืดได้,ขยายได้., See also: tensility n., Syn. ductile

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement   FR: ustensiles [mpl]
ประจำวัน[n. exp.] (khøngchai prajamwan) EN: articles of daily use   FR: ustensiles d'usage quotidien [mpl]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement   FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m]
เครื่องใช้ภายในบ้าน[n. exp.] (khreūangchai phāinai bān) EN: household objects   FR: ustensiles domestiques [mpl] ; accessoires domestiques [mpl]
เครื่องหุงต้ม[n. exp.] (khreūang hungtom) EN: cooking utensils   FR: ustensile de cuisine [m]
เครื่องครัว[n. exp.] (khreūangkhrūa) EN: kitchen utensil ; kitchen equipment ; kitchen ware   FR: ustensile de cuisine [m]
งวง[n.] (ngūang) EN: trunk (of an elephant) ; proboscis   FR: trompe [f] ; trompe préhensile [f]
อุปกรณ์[n.] (uppakøn) EN: equipement ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; implement ; adjunct   FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ張り応力[ひっぱりおうりょく, hippariouryoku] (n) tensile strain; tensile stress [Add to Longdo]
抗張力[こうちょうりょく, kouchouryoku] (n) tensile strength [Add to Longdo]
高抗張力[こうこうちょうりょく, koukouchouryoku] (adj-no) high tensile strength [Add to Longdo]
張力[ちょうりょく, chouryoku] (n) tension; tensile strength [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ensile
      v 1: store in a silo; "ensile fodder for the cows"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top