ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ensilage

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ensilage-, *ensilage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ensilage[N] การเก็บเกี่ยวพืชสีเขียวที่เป็นอาหารสัตว์มาหมักไว้ในยุ้งฉางเพื่อใช้ในภายหลัง
ensilage[VT] หมักหญ้าหรือพืชสีเขียวที่เป็นอาหารสัตว์ในยุ้งฉาง, Syn. ensile
ensilage[N] อาหารสัตว์ที่เป็นพืชสีเขียวที่หมักไว้ในยุ้งฉาง, Syn. silage

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ensilage    (n) ˈɛnsɪlɪʤ (e1 n s i l i jh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンシレージ[, enshire-ji] (n) ensilage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ensilage
      n 1: fodder harvested while green and kept succulent by partial
           fermentation as in a silo [syn: {silage}, {ensilage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top