ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ensiform

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ensiform-, *ensiform*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ensiform[ADJ] ซึ่งเรียวยาวและปลายแหลมคล้ายดาบ (ทางชีววิทยา), Syn. swordlike

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ensiform(เอน'ซะฟอร์ม) adj. เป็นรูปดาบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ensiform cartilage; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ensiform process; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, xiphoid; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ensiform; gladiate-รูปใบดาบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ensiform; xiphoid; xyphoid๑. -รูปดาบ [มีความหมายเหมือนกับ gladiate]๒. -ลิ้นปี่ [มีความหมายเหมือนกับ ultimisternal; xiphisternal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣状突起[けんじょうとっき, kenjoutokki] (n,adj-no) xiphoid process; ensiform cartilage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ensiform
   adj 1: shaped like a sword blade; "the iris has an ensiform
       leaf" [syn: {ensiform}, {sword-shaped}, {swordlike},
       {bladelike}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top