ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enshroud

AH0 N SH R AW1 D   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enshroud-, *enshroud*, enshrou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enshroud[VT] ปิดบัง, See also: ทำให้คลุมเครือ, Syn. conceal, cover, obscure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enshroud(เอนชเราดฺ') vt. ปกคลุม,ปิดบัง

English-Thai: Nontri Dictionary
enshroud(vt) ซ่อน,ห่อหุ้ม,ปกคลุม,ปิดบัง,คลุมไว้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This black hole enshrouds the shrunken corpse of a supergiant star.หลุมดำนี้ศพหด ของดาวมหายักษ์ A Sky Full of Ghosts (2014)
And now it has taken us to a place where even light itself is enshrouded in darkness.และตอนนี้ก็ยังพาเราไปยังสถานที่ ที่แม้แต่แสงถูกปกคลุมอยู่ในความมืด Hiding in the Light (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENSHROUD    AH0 N SH R AW1 D
ENSHROUDED    AH0 N SH R AW1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enshroud    (v) ˈɪnʃrˈaud (i1 n sh r au1 d)
enshrouds    (v) ˈɪnʃrˈaudz (i1 n sh r au1 d z)
enshrouded    (v) ˈɪnʃrˈaudɪd (i1 n sh r au1 d i d)
enshrouding    (v) ˈɪnʃrˈaudɪŋ (i1 n sh r au1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
込める(P);籠める;篭める;罩める(oK)[こめる, komeru] (v1,vt) (1) to load (a gun, etc.); to charge; (2) to put into (e.g. emotion, effort); (3) to include (e.g. tax in a sales price); (v1,vi) (4) (See 立ち込める) to hang over; to shroud; to enshroud; to envelop; to screen; (P) [Add to Longdo]
立ち込める;立ちこめる;立ち籠める;立込める[たちこめる, tachikomeru] (v1,vi) to hang over; to shroud; to enshroud; to envelop; to screen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enshroud
   v 1: cover as if with a shroud; "The origins of this
      civilization are shrouded in mystery" [syn: {shroud},
      {enshroud}, {hide}, {cover}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top