ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enshrine

EH0 N SH R AY1 N   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enshrine-, *enshrine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enshrine[VT] ปกป้องเป็นพิเศษ, See also: ป้องกันเป็นพิเศษ
enshrine[VT] วางไว้บนหิ้งบูชา, See also: วางไว้บนที่บูชา, ตั้งไว้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
enshrine in[PHRV] บูชา
enshrinement[N] การวางไว้บนแท่นบูชา, See also: การตั้งไว้ในที่บูชา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enshrine(เอนไชรน') vt. วางไว้บนที่บูชา,บูชา., Syn. inshrine, See also: enshrinement n. ดูenshrine

English-Thai: Nontri Dictionary
enshrine(vt) ใส่สถูปไว้,ตั้งไว้ในที่บูชา,บูชา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I guess they're enshrined here so they're not forgotten.ฉันว่า พวกเขายังคงอยู่ที่นี่ Heartbreak Library (2008)
Clearly, she's enshrined her son.ชัดเจน, เธอสลักเรื่องลูกเธอไว้ในจิตใจ. Hanley Waters (2011)
It is built on an ancient burial site where the sacred earth goddess spirit was enshrined.มันถูกสร้างขึ้นบนสุสานโบราณ ที่ๆวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ Tekken: Blood Vengeance (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enshrine"By the way, do you know what a Shinto shrine is?" "I've a little bit of knowledge on the subject. It's a religious facility where that which is the object of worship, called the genius loci, is enshrined."

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประดิษฐาน[v.] (praditsathān) EN: place ; establish ; instal ; be placed ; be enshrined   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENSHRINE    EH0 N SH R AY1 N
ENSHRINED    EH0 N SH R AY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enshrine    (v) ˈɪnʃrˈaɪn (i1 n sh r ai1 n)
enshrined    (v) ˈɪnʃrˈaɪnd (i1 n sh r ai1 n d)
enshrines    (v) ˈɪnʃrˈaɪnz (i1 n sh r ai1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿弥陀堂[あみだどう, amidadou] (n) temple hall containing an enshrined image of Amitabha [Add to Longdo]
安置[あんち, anchi] (n,vs) enshrinement; installation (of image) [Add to Longdo]
御堂[みどう, midou] (n) (1) enshrinement hall (of a buddha); temple; (2) (usu. as お御堂) cathedral (esp. Catholic) [Add to Longdo]
祭る(P);祀る[まつる, matsuru] (v5r,vt) (1) to deify; to enshrine; (2) to pray; to worship; (P) [Add to Longdo]
祭神[さいじん;さいしん, saijin ; saishin] (n) enshrined deity [Add to Longdo]
斎く[いつく, itsuku] (v5k,vi) to worship; enshrine [Add to Longdo]
山王権現[さんのうごんげん, sannougongen] (n) deity enshrined at Hie Shrine (in Shiga & Tokyo) [Add to Longdo]
式年遷宮[しきねんせんぐう, shikinensenguu] (n) construction of a new shrine and transfer of the enshrined object from the old to the new, occurring at a regular, preordained time [Add to Longdo]
神明[しんめい, shinmei] (n) (1) deity; god; (2) (See 天照大神) Amaterasu (as an enshrined deity) [Add to Longdo]
相殿[あいどの;あいでん, aidono ; aiden] (n) enshrinement of two or more deities in one building of a shrine; shrine building dedicated to two or more deities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enshrine
   v 1: enclose in a shrine; "the saint's bones were enshrined in
      the cathedral" [syn: {enshrine}, {shrine}]
   2: hold sacred [syn: {enshrine}, {saint}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top