ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ensemble

AA0 N S AA1 M B AH0 L   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ensemble-, *ensemble*
English-Thai: Longdo Dictionary
musical ensemble(n) กลุ่มของนักดนตรีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป, S. orchestra, band,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ensemble(เอนเซม'เบิล) n. ทั้งชุด,ทั้งหมด,ทั้งมวล,ผลทั้งหมด,การแสดงพร้อมกันทั้งกลุ่ม,คณะนักแสดง. -adv. ด้วยกันทั้งหมด,พร้อมกัน, Syn. set -pl. ensembles

English-Thai: Nontri Dictionary
ensemble(n) การมารวมกัน,คณะนักแสดง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's the Ryan Atwood escapist ensemble.ครบสูตรอุปกรณ์หนีตายไรอัน แอ๊ดวูดเลย The O.C. (2003)
There are five solos in the ensemble.มีท่อนโซโล่อยู่ห้าท่อน Raise Your Voice (2004)
So, as our final act a Big Band jazz ensemble, rare among high school bands,เอาละครับ การแสดงของวงสุดท้าย แจ้สวงใหญ่ ซึ่งหาได้ยากที่จะ มีวงมัธยมเล่นกัน 861 01: 32: Swing Girls (2004)
Danielle! What a dightfully ethnic ensemble.แดเนียล เสื้อสวยจังนะลูก Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Ensemble.Ensemble The Manhattan Project (2008)
An orchestra is an ensemble.วงออเคสตร้ามันเป็นการเล่นดนตรีประสานกัน Beethoven Virus (2008)
You in the ensemble?เธอมาร่วมด้วยเหรอ Dare (2009)
The heart of an ensemble is unity.หัวใจของการเล่นรวมวงคือการเป็นเอกภาพ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
An ensemble of sleeveless harmony.การรวมวงของเสียงประสานไร้แขนเสื้อ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
It's a small ensemble.เพลงอองซอมเบลอ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I've chosen the right path. I'm never going back to Glee. It's clear my talent is too big for an ensemble.ฉันรู้ว่าฉันเลือกทางที่ถูกต้อง ฉันจะไม่กลับไปชมรม ฉันดีเกินกว่าจะเป็นตัวประกอบ The Rhodes Not Taken (2009)
that kiss was real. Whatever it was, it ruined any chance of me ever coming back to Glee. I hope you have fun playing house with Quinn while you languish in your little ensemble, but my dreams are bigger than that and they're bigger than you.แต่ จูบนั่นของจริง ไม่ว่ายังไง มันทำลายโอกาส ที่ฉันจะกลับมาชมรม ขอให้เธอมีความสุขกับควินน์ ในขณะที่เป็นแค่ตัวประกอบเล็กๆ แต่ฝันของฉันยิ่งใหญ่กว่านั้น และยิ่งใหญ่กว่าคุณ คุณซิลเวสเตอร์คะ The Rhodes Not Taken (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[n.] (chut) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing   FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite   FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; jeu [m] ; équipe [f] ; suite [f]
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
ชุดอาบน้ำ[n. exp.] (chut āpnām) EN: swimming suit   FR: maillot de bain [m] ; ensemble de bain [m]
ชุดกีฬา[n. exp.] (chut kīlā) FR: tenue de sport [f] ; ensemble de sport [m]
ด้วยกัน[adv.] (dūaykan) EN: together ; in company with ; together with ; along   FR: ensemble ; conjointement
อินเตอร์เซกชันของเซต[n. exp.] (intoēsēkchan khøng set) EN: intersection of sets   FR: intersection d'ensembles [f]
กัน[X] (kan) EN: one another ; each other ; mutually ; together ; jointly   FR: l'un et l'autre ; l'un l'autre ; ensemble ; entre eux ; réciproque
กับ[conj.] (kap) EN: and ; with ; by ; together with   FR: et ; avec ; ensemble ; à
เค้าโครง[n.] (khaokhrōng) EN: outline ; summary ; draft ; synopsis ; plan   FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; vue d'ensemble [f] ; synopsis [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENSEMBLE    AA0 N S AA1 M B AH0 L
ENSEMBLES    AA0 N S AA1 M B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ensemble    (n) ˈɒnsˈɒmbl (o1 n s o1 m b l)
ensembles    (n) ˈɒnsˈɒmblz (o1 n s o1 m b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ensemble {n} | Ensembles {pl}ensemble | ensembles [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller ensembleเข้ากันได้ , ไปด้วยกันได้ , เหมาะสมกัน, See also: aller

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンサンブル[, ansanburu] (n,vs,adj-no) ensemble; all-in; (P) [Add to Longdo]
ガメラン(P);ガムラン[, gameran (P); gamuran] (n) gamelan (traditional Indonesian music ensemble) (ind [Add to Longdo]
合奏[がっそう, gassou] (n,vs) concert; ensemble; (P) [Add to Longdo]
合奏団[がっそうだん, gassoudan] (n) ensemble [Add to Longdo]
重奏[じゅうそう, juusou] (n,vs) instrumental ensemble [Add to Longdo]
二部合奏[にぶがっそう, nibugassou] (n) instrumental duet; two-part ensemble [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ensemble
   n 1: a group of musicians playing or singing together; "a string
      ensemble"
   2: a cast other than the principals [syn: {ensemble},
     {supporting players}]
   3: the chorus of a ballet company [syn: {corps de ballet},
     {ensemble}]
   4: an assemblage of parts or details (as in a work of art)
     considered as forming a whole [syn: {ensemble}, {tout
     ensemble}]
   5: a coordinated outfit (set of clothing)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top