ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ensconce

IH0 N S K AA1 N S   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ensconce-, *ensconce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ensconce[VT] ทำตัวตามสบาย, See also: พักตามสบาย
ensconce[VT] เพื่อความปลอดภัย (คำโบราณ), See also: ซ่อนเพื่อปิดเป็นความลับ, Syn. conceal, hide, secrete
ensconce in[PHRV] พักอยู่สบาย, See also: หลบซ่อน, ซ่อนอย่างสบาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ensconce(เอนสฺคอนซฺ') vt. ปกคลุม,ซ่อน,หลบซ่อน

CMU English Pronouncing Dictionary
ENSCONCE    IH0 N S K AA1 N S
ENSCONCED    IH0 N S K AA1 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ensconce    (v) ˈɪnskˈɒns (i1 n s k o1 n s)
ensconced    (v) ˈɪnskˈɒnst (i1 n s k o1 n s t)
ensconces    (v) ˈɪnskˈɒnsɪz (i1 n s k o1 n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
みこしを据える;御輿を据える[みこしをすえる, mikoshiwosueru] (exp,v1) to ensconce oneself (e.g. in a chair); to settle oneself down; to plant oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ensconce
      v 1: fix firmly; "He ensconced himself in the chair" [syn:
           {ensconce}, {settle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top