ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enrolment

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enrolment-, *enrolment*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enrolment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน,การลงชื่อ,การสมัครเข้าเรียน,การสมัครเข้าเป็นทหาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But in your letter of enrolment, you said you'd be boarding at the school.แต่ว่าในจดหมายสมัคร, เธอ บอกว่าอยากอยู่กินนอนที่ ร.ร. Suspiria (1977)
Don't spoil your enrolment ceremony.อย่ามาทำลายพิธีปถมนิเทศของทางโรงเรียนนะ Crows Zero (2007)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enrolment    (n) ˈɪnrˈoulmənt (i1 n r ou1 l m @ n t)
enrolments    (n) ˈɪnrˈoulmənts (i1 n r ou1 l m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Studienbescheinigung {f}enrolment receipt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮入学[かりにゅうがく, karinyuugaku] (n) provisional enrollment; provisional enrolment [Add to Longdo]
仮入部[かりにゅうぶ, karinyuubu] (n) provisional club enrolment (school, etc.); trial period in a club [Add to Longdo]
会員登録[かいいんとうろく, kaiintouroku] (n,vs) membership registration; subscription; member enrolment [Add to Longdo]
在園[ざいえん, zaien] (n,vs) enrolment of a child in a kindergarten [Add to Longdo]
在籍[ざいせき, zaiseki] (n,vs) enrollment; enrolment; (P) [Add to Longdo]
入園(P);入苑(iK)[にゅうえん, nyuuen] (n,vs) (1) enrollment in kindergarten; enrolment in kindergarten; (2) entering a park, garden, zoo, etc.; (P) [Add to Longdo]
入園料[にゅうえんりょう, nyuuenryou] (n) kindergarten enrollment fee; kindergarten enrolment fee [Add to Longdo]
入会[にゅうかい, nyuukai] (n,vs) admission; joining; enrollment; enrolment [Add to Longdo]
入団[にゅうだん, nyuudan] (n,vs) enrollment; enrolment; (P) [Add to Longdo]
復籍[ふくせき, fukuseki] (n,vs) legal reregistration in one's family; reenrollment (in school); reenrolment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enrolment
      n 1: the act of enrolling [syn: {registration}, {enrollment},
           {enrolment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top