ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enrollee

EH0 N R OW1 L IY1   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enrollee-, *enrollee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enrollee[N] คนที่มาลงทะเบียน, See also: ผู้สมัคร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enrollee(เอนโรลี') n. ผู้เข้าลงทะเบียน,ผู้สมัครเข้าเรียน

CMU English Pronouncing Dictionary
ENROLLEE    EH0 N R OW1 L IY1
ENROLLEES    EH0 N R OW1 L IY1 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewerber {m}; Bewerberin {f} | Bewerberinnen {pl}; Bewerber {pl}enrollee | enrollees [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enrollee
      n 1: a person who enrolls in (or is enrolled in) a class or
           course of study

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top