ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enroll

EH0 N R OW1 L   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enroll-, *enroll*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enroll[VT] สมัคร, See also: ลงทะเบียน, Syn. enter, join, register
enroll[VI] สมัคร, See also: ลงทะเบียน, Syn. enter, join, register
enrollee[N] คนที่มาลงทะเบียน, See also: ผู้สมัคร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enroll(เอนโรล') {enrolled,enrolling,enrolls} vt. ลงทะเบียน,บันทึก,ห่อ,ม้วนขึ้น. -vi. สมัครเข้า, See also: enroller n. ดูenroll, Syn. register
enrollee(เอนโรลี') n. ผู้เข้าลงทะเบียน,ผู้สมัครเข้าเรียน
enrollment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน,การลงชื่อ,การสมัครเข้าเรียน,การสมัครเข้าเป็นทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
enroll(vt) ลงทะเบียน,ลงชื่อ,จดทะเบียน,บันทึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enrollmentการขึ้นทะเบียน, การเข้าสารบบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enrollmentการขึ้นทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enrollment ratioอัตราส่วนผู้ลงทะเบียนเรียน (ต่อประชากรในวัยเรียน) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was called to the bar in London and enrolled at the High Court of Chancery.ผมว่าความในลอนดอน และทำงานในศาลฎีกา Gandhi (1982)
He enrolled in the college courses with me.เขาเข้าเรียนในสายสามัญร่วมกับผม Stand by Me (1986)
You want me to enroll in that kindergarten and live happily ever after?นายอยากให้ฉันเข้าไปอยู่ใน โรงเรียนอนุบาลนั่น และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในนั้น? Akira (1988)
Mrs. Lando, when your husband enrolled Mathilda at Spencer... he told us she had "problems. "คุณนายลันโดค่ะ ตอนที่สามีของคุณ ลงทะเบียนให้มาธิวดามาเรียนที่โรงเรียน.. เขาบอกเราว่าเธอมีปัญหา Léon: The Professional (1994)
Josie geiler, you enroll Friday.โจซี่ เกลเลอร์/ เธอมาลงทะเบียนวันศุกร์ Never Been Kissed (1999)
Enrollment for her class next year is the highest the department's had.ปีหน้ามีนักเรียนสมัครเรียนวิชาเธอ... มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา Mona Lisa Smile (2003)
I have received your confirmation. I am here to enroll(ฉันได้รับใบตอบรับจากคุณค่ะ ตอนนี้ฉันมาเพื่อลงทะเบียนค่ะ) Rice Rhapsody (2004)
You have enrolled last month how about this month?นั่นมันตั้งแต่เดือนที่แล้ว แล้วเดือนนี้หล่ะ? Paris ei yeonin (2004)
Mom, what you gotta do is sign my enrollment form.แม่คะ ที่แม่ต้องทำคือ เซ็นชื่อในใบลงทะเบียนของหนู The Perfect Man (2005)
I'll teach you, but you'd better enroll next month.ฉันจะสอนแกเอง\ แต่แกจะเริ่มได้เดือนหน้า Art of Fighting (2006)
Properly enroll.นายวิ่งไปทั่วแก๊งค์เลย My Boss, My Hero (2006)
I'M GONNA ENROLL IN A WRITING CLASS.ชั้นจะต้องไปเข้าเรียนการประพันธ์ Betty's Wait Problem (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enrollHe was not allowed to enroll in the college.
enrollI'd like to enroll you as a member of our club.
enrollThey enrolled him as a jury member.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงทะเบียนเรียน[V] enroll in, Syn. ลงทะเบียน, Example: นักศึกษาปริญญาโทจะต้องลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยภายใน 1เดือนหลังเปิดภาคเรียน, Thai definition: จดลักษณะวิชาเพื่อแสดงความประสงค์ว่าจะเรียนวิชานั้นๆ พร้อมชำระเงินตามจำนวนที่กำหนด
ขึ้นทะเบียน[V] register, See also: enroll, Syn. ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Ant. ถอนชื่อ, Example: กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบสถ์หลังนี้เป็นโบราณสถาน, Thai definition: เอาเข้าไว้เป็นหลักฐาน
จดทะเบียน[V] register, See also: enroll, Syn. ลงทะเบียน, ลงบัญชี, ขึ้นทะเบียน, ลงนาม, ลงชื่อ, Example: หนุ่มสาว 2 คนพากันไปจดทะเบียนแต่งงานที่อำเภอ, Thai definition: (กฎ) ลงบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จดทะเบียนรถยนต์ จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ใบกองเกิน[N] enroll certificate, Example: ใบกองเกินเป็นใบสำคัญทางทหารที่ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบสำคัญทหารกองเกิน ที่นายอำเภอออกให้แก่ชายซึ่งมีสัญชาติไทย และมีอายุย่างเข้า 18 ปี ที่ได้ไปลงบัญชีทหารกองเกิน, Notes: (กฎหมาย)
การเกณฑ์[N] enlistment, See also: enrollment, Example: การเกณฑ์ทหารมีเป็นประจำทุกปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)   
ใบกองเกิน[n. exp.] (bai køngkoēn) EN: enroll certificate   
จดทะเบียน[v.] (jotthabīen) EN: register ; enroll   FR: consigner ; enregistrer
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
ขึ้นระวาง[n. exp.] (kheun rawāng) EN: register ; be registered ; be enrolled   
ลงทะเบียน[v.] (longthabīen) EN: register ; enroll ; record   FR: enregistrer ; consigner
ลงทะเบียนเรียน[v. exp.] (longthabīen rīen) EN: enroll in   
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing   FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire

CMU English Pronouncing Dictionary
ENROLL    EH0 N R OW1 L
ENROLL    AH0 N R OW1 L
ENROLLS    EH0 N R OW1 L Z
ENROLLED    EH0 N R OW1 L D
ENROLLEE    EH0 N R OW0 L IY1
ENROLLEES    EH0 N R OW0 L IY1 Z
ENROLLING    EH0 N R OW1 L IH0 NG
ENROLLMENT    EH0 N R OW1 L M AH0 N T
ENROLLMENTS    EH0 N R OW1 L M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enroll    (v) ˈɪnrˈoul (i1 n r ou1 l)
enrolls    (v) ˈɪnrˈoulz (i1 n r ou1 l z)
enrolled    (v) ˈɪnrˈould (i1 n r ou1 l d)
enrolling    (v) ˈɪnrˈoulɪŋ (i1 n r ou1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮入学[かりにゅうがく, karinyuugaku] (n) provisional enrollment; provisional enrolment [Add to Longdo]
在学[ざいがく, zaigaku] (n,vs) (enrolled) in school; (P) [Add to Longdo]
在学生[ざいがくせい, zaigakusei] (n) enrolled or registered student [Add to Longdo]
在校生[ざいこうせい, zaikousei] (n) enrolled student [Add to Longdo]
在籍[ざいせき, zaiseki] (n,vs) enrollment; enrolment; (P) [Add to Longdo]
在籍証明書[ざいせきしょうめいしょ, zaisekishoumeisho] (n) certificate of enrollment; certificate of (school) registration [Add to Longdo]
寺入り[てらいり, terairi] (n) (1) (See 寺子屋) to enrol in a temple school; child enrolled in a temple school; (2) incarcerating a criminal in a temple as a form of punishment (popular during the latter Muromachi and Azuchi-Momoyama periods); (3) to go to a temple and repent (following a disaster, etc.) [Add to Longdo]
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) [Add to Longdo]
組屋敷[くみやしき, kumiyashiki] (n) (See 与力,同心・3) residence for low class samurai enrolled in one of the police forces (Edo period) [Add to Longdo]
大学全入時代[だいがくぜんにゅうじだい, daigakuzennyuujidai] (exp) era in which university places outnumber university applicants; era of declining enrollment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enroll
   v 1: register formally as a participant or member; "The party
      recruited many new members" [syn: {enroll}, {inscribe},
      {enter}, {enrol}, {recruit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top