ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enrol

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enrol-, *enrol*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enroll[VT] สมัคร, See also: ลงทะเบียน, Syn. enter, join, register
enroll[VI] สมัคร, See also: ลงทะเบียน, Syn. enter, join, register
enrol in[PHRV] ทำให้เข้าร่วม
enrollee[N] คนที่มาลงทะเบียน, See also: ผู้สมัคร
enrol for[PHRV] บันทึก, See also: ลงทะเบียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enrol(เอนโรล') vt.,vi. ดูenroll
enroll(เอนโรล') {enrolled,enrolling,enrolls} vt. ลงทะเบียน,บันทึก,ห่อ,ม้วนขึ้น. -vi. สมัครเข้า, See also: enroller n. ดูenroll, Syn. register
enrollee(เอนโรลี') n. ผู้เข้าลงทะเบียน,ผู้สมัครเข้าเรียน
enrollment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน,การลงชื่อ,การสมัครเข้าเรียน,การสมัครเข้าเป็นทหาร
enrolment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน,การลงชื่อ,การสมัครเข้าเรียน,การสมัครเข้าเป็นทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
enroll(vt) ลงทะเบียน,ลงชื่อ,จดทะเบียน,บันทึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enrollmentการขึ้นทะเบียน, การเข้าสารบบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enrollmentการขึ้นทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enrollment ratioอัตราส่วนผู้ลงทะเบียนเรียน (ต่อประชากรในวัยเรียน) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enrolHe was not allowed to enroll in the college.
enrolI'd like to enroll you as a member of our club.
enrolThey enrolled him as a jury member.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับสมัคร[V] enrol, See also: accept, recruit, join up, sign up, Example: โรงเรียนของกรมสามัญศึกษาจะรับสมัครเด็กเข้าเรียนในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
ลงทะเบียนเรียน[V] enroll in, Syn. ลงทะเบียน, Example: นักศึกษาปริญญาโทจะต้องลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยภายใน 1เดือนหลังเปิดภาคเรียน, Thai definition: จดลักษณะวิชาเพื่อแสดงความประสงค์ว่าจะเรียนวิชานั้นๆ พร้อมชำระเงินตามจำนวนที่กำหนด
ขึ้นทะเบียน[V] register, See also: enroll, Syn. ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Ant. ถอนชื่อ, Example: กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบสถ์หลังนี้เป็นโบราณสถาน, Thai definition: เอาเข้าไว้เป็นหลักฐาน
จดทะเบียน[V] register, See also: enroll, Syn. ลงทะเบียน, ลงบัญชี, ขึ้นทะเบียน, ลงนาม, ลงชื่อ, Example: หนุ่มสาว 2 คนพากันไปจดทะเบียนแต่งงานที่อำเภอ, Thai definition: (กฎ) ลงบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จดทะเบียนรถยนต์ จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ใบกองเกิน[N] enroll certificate, Example: ใบกองเกินเป็นใบสำคัญทางทหารที่ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบสำคัญทหารกองเกิน ที่นายอำเภอออกให้แก่ชายซึ่งมีสัญชาติไทย และมีอายุย่างเข้า 18 ปี ที่ได้ไปลงบัญชีทหารกองเกิน, Notes: (กฎหมาย)
การเกณฑ์[N] enlistment, See also: enrollment, Example: การเกณฑ์ทหารมีเป็นประจำทุกปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)   
ใบกองเกิน[n. exp.] (bai køngkoēn) EN: enroll certificate   
จดทะเบียน[v.] (jotthabīen) EN: register ; enroll   FR: consigner ; enregistrer
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
ขึ้นระวาง[n. exp.] (kheun rawāng) EN: register ; be registered ; be enrolled   
ลงทะเบียน[v.] (longthabīen) EN: register ; enroll ; record   FR: enregistrer ; consigner
ลงทะเบียนเรียน[v. exp.] (longthabīen rīen) EN: enroll in   
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing   FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire

CMU English Pronouncing Dictionary
ENROLL    EH0 N R OW1 L
ENROLL    IH0 N R OW1 L
ENROLLS    EH0 N R OW1 L Z
ENROLLED    EH0 N R OW1 L D
ENROLLEE    EH0 N R OW1 L IY1
ENROLLEES    EH0 N R OW1 L IY1 Z
ENROLLING    EH0 N R OW1 L IH0 NG
ENROLLMENT    EH0 N R OW1 L M AH0 N T
ENROLLMENTS    EH0 N R OW1 L M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enrol    (v) ˈɪnrˈoul (i1 n r ou1 l)
enroll    (v) ˈɪnrˈoul (i1 n r ou1 l)
enrols    (v) ˈɪnrˈoulz (i1 n r ou1 l z)
enroled    (v) ˈɪnrˈould (i1 n r ou1 l d)
enrolls    (v) ˈɪnrˈoulz (i1 n r ou1 l z)
enroling    (v) ˈɪnrˈoulɪŋ (i1 n r ou1 l i ng)
enrolled    (v) ˈɪnrˈould (i1 n r ou1 l d)
enrolling    (v) ˈɪnrˈoulɪŋ (i1 n r ou1 l i ng)
enrolment    (n) ˈɪnrˈoulmənt (i1 n r ou1 l m @ n t)
enrolments    (n) ˈɪnrˈoulmənts (i1 n r ou1 l m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮入学[かりにゅうがく, karinyuugaku] (n) provisional enrollment; provisional enrolment [Add to Longdo]
仮入部[かりにゅうぶ, karinyuubu] (n) provisional club enrolment (school, etc.); trial period in a club [Add to Longdo]
会員登録[かいいんとうろく, kaiintouroku] (n,vs) membership registration; subscription; member enrolment [Add to Longdo]
在園[ざいえん, zaien] (n,vs) enrolment of a child in a kindergarten [Add to Longdo]
在学[ざいがく, zaigaku] (n,vs) (enrolled) in school; (P) [Add to Longdo]
在学生[ざいがくせい, zaigakusei] (n) enrolled or registered student [Add to Longdo]
在校生[ざいこうせい, zaikousei] (n) enrolled student [Add to Longdo]
在籍[ざいせき, zaiseki] (n,vs) enrollment; enrolment; (P) [Add to Longdo]
在籍証明書[ざいせきしょうめいしょ, zaisekishoumeisho] (n) certificate of enrollment; certificate of (school) registration [Add to Longdo]
寺入り[てらいり, terairi] (n) (1) (See 寺子屋) to enrol in a temple school; child enrolled in a temple school; (2) incarcerating a criminal in a temple as a form of punishment (popular during the latter Muromachi and Azuchi-Momoyama periods); (3) to go to a temple and repent (following a disaster, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enrol
   v 1: register formally as a participant or member; "The party
      recruited many new members" [syn: {enroll}, {inscribe},
      {enter}, {enrol}, {recruit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top