ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enrobe

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enrobe-, *enrobe*
Possible hiragana form: えんろべ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enrobe[VI] แต่งชุดพิธีการ (คำทางการ), See also: แต่งตัวอย่างเป็นทางการ
enrobe[VT] แต่งชุดพิธีการ (คำทางการ), See also: แต่งตัวอย่างเป็นทางการ
enrobe[VT] ทำให้สูงส่ง (ทางวรรณคดี), See also: ทำให้งามสง่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enrobevt. แต่งตัว,สวมเสื้อคลุมยาว., See also: enrober n. ดูenrobe

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I have to have the seven-tiered... white chocolate-curl torte, enrobed in marzipan with edible pearls and flourishes.ของฉันต้องเป็นเค้ก 7 ชั้น ประดับช็อกโกแลตขาวม้วนเป็นเกลียว ล้อมกรอบด้วยขนมมาซิแพน กับไข่มุกและดอกไม้ที่กินได้ Bride Wars (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ้ม[v.] (hum) EN: cover ; clothe ; coat ; plate ; wrap up   FR: couvrir ; recouvrir ; enrober ; envelopper
หุ้มห่อ[v.] (hum hø) FR: enrober

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enrobe
      v 1: provide with a coating; "enrobe the nuts with chocolate"
      2: adorn with a robe

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top