ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enrichment

EH0 N R IH1 CH M AH0 N T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enrichment-, *enrichment*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enrichment(เอนริชฺ'เมินทฺ) n. การทำให้ร่ำรวย,การทำให้อุดมสมบูรณ์,การประดับ,การตกแต่ง,การเพิ่มคุณค่า,ภาวะที่ดีขึ้น,สิ่งที่เพิ่มคุณค่า, Syn. adornment,decoration

English-Thai: Nontri Dictionary
enrichment(n) การทำให้บริบูรณ์,การทำให้ร่ำรวย,การประดับ,การทำให้งดงาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enrichmentการได้เป็นลาภ, การได้ลาภงอกขึ้น, การได้ลาภงอกเงย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enrichment, undueลาภมิควรได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enrichmentการเติมสารอาหารลงไปให้มีปริมาณเท่ากับที่เคยมี [การแพทย์]
Enrichment plantโรงงานเสริมสมรรถนะ(ยูเรเนียม), โรงงานผลิตยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ โดยการทำให้ยูเรเนียม-235 มีสัดส่วนสูงขึ้นกว่าที่พบตามธรรมชาติ เช่น โรงงานแบบหมุนเหวี่ยงแก๊ส โรงงานแบบแพร่แก๊ส [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Father, Theodore advised to provide enrichment activities in these areas did so conscientiously until his death from myocardial infarction, November 10, 1974.พ่อ, ธีโอดอร์ ควรที่จะจัดให้มีการตกแต่ง กิจกรรมในพื้นที่เหล่านี้ Contact (1997)
One area for investigation is the doctors' hypothesis... that the mind can be permanently improved... through surgery and enzyme enrichment... thereby utilizing unused portions of the brain.หนึ่งในพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นสมมติฐานแพทย์ ว่าจิตใจได้ดีขึ้นอย่างถาวร ผ่านการผ่าตัด และเอนไซม์การตกแต่ง Sex Trek: Charly XXX (2007)
We have obligations as teachers, Will, to give kids opportunities for growth and enrichment.เรามีภาระหน้าที่ของครู วิลล์ ที่ต้องให้โอกาสเด็กๆได้เติบโตและมีคุณค่า The Rhodes Not Taken (2009)
We call it enrichment.เราใช้เสริมคุณภาพชีวิต Rise of the Planet of the Apes (2011)
Another week or so, we'll be ready to deliver the bunker buster Israel needs to take out Iran's nuclear enrichment plant at Natanz.อีกหนึ่งสัปดาห์ เราพร้อมที่ยกหลุดหลบภัยให้กับมือปราบอิสราเอลต้องการ ที่จะออกมาจากโรงงานเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ ของอิหร่านที่นาทานซ์ Broken Hearts (2012)
And he funneled Pyongyang uranium enrichment technology from Pakistan.ตอนนี้ ผมคิดว่าผมจำเป็นต้องรู้เรื่องนี้ด้วย Olympus Has Fallen (2013)
At Sword and Cross we combine college preparatory education cutting edge clinical services and diverse enrichment programs that focus on personal growth.ที่ซอร์ดแอนด์ครอสเราผสมผสาน การศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา บริการด้านบำบัดนำสมัย เเละโครงการอันหลากหลายที่มุ่งเน้น Fallen (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENRICHMENT    EH0 N R IH1 CH M AH0 N T
ENRICHMENT    AH0 N R IH1 CH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enrichment    (n) ˈɪnrˈɪtʃmənt (i1 n r i1 ch m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anreicherung {f}; Bereicherung {f} | Anreicherungen {pl}; Bereicherungen {pl}enrichment | enrichments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウラン濃縮[ウランのうしゅく, uran noushuku] (n) uranium enrichment [Add to Longdo]
ジョブエンリッチメント[, jobuenricchimento] (n) job enrichment [Add to Longdo]
核燃料化[かくねんりょうか, kakunenryouka] (n,vs) (nuclear fuel) enrichment [Add to Longdo]
充実[じゅうじつ, juujitsu] (n,vs) (1) fullness; completion; perfection; substantiality; enrichment; (2) replenishment; repletion; (P) [Add to Longdo]
発展学習[はってんがくしゅう, hattengakushuu] (n) enrichment program (i.e. for high-performing students); supplementary curriculum [Add to Longdo]
富国[ふこく, fukoku] (n) rich country; national enrichment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enrichment
      n 1: act of making fuller or more meaningful or rewarding
      2: a gift that significantly increases the recipient's wealth

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top