ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enrapture

EH0 N R AE1 P CH ER0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enrapture-, *enrapture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enrapture[VT] ทำให้ยินดี (คำทางการ), See also: ทำให้ดีใจ, Syn. delight, enthral

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enrapturevt. ทำให้ปีติยินดีมาก,ทำให้หลงใหล., See also: enrapturedly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
enrapture(vt) ทำให้ปลาบปลื้มยินดี,ทำให้ปีติยินดี,ทำให้อิ่มเอิมใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Does a Stradivarius violin feel... the same rapture as enraptured as the violinist... when he coaxes a single, perfect note from its heart?ผมสงสัยว่า ไวโอลินสตราดิวาเรีย จะรู้สึกปิติเท่ากับนักไวโอลิน ขณะที่เขาสีตัวโน้ตที่ออกมาจากหัวหรือไม่ Don Juan DeMarco (1994)
Has ever an audience been so enraptured?แต่เขาเป็น.. นักวิจารณ์ Glease (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enraptureThose two are blindly enraptured with each other right now but they say first meeting someone is the first step toward goodbye. I wonder if they're aware of that.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะลึง[v.] (taleung) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured   
ตะลึง[adj.] (taleung) EN: enraptured ; enrapt ; amazed ; stunned ; immovable   FR: pétrifié (fig.) ; terrifié

CMU English Pronouncing Dictionary
ENRAPTURE    EH0 N R AE1 P CH ER0
ENRAPTURED    EH0 N R AE1 P CH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enrapture    (v) ˈɪnrˈæptʃər (i1 n r a1 p ch @ r)
enraptured    (v) ˈɪnrˈæptʃəd (i1 n r a1 p ch @ d)
enraptures    (v) ˈɪnrˈæptʃəz (i1 n r a1 p ch @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりさせる[, uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
陶酔境[とうすいきょう, tousuikyou] (n) become intoxicated (by liquor or music) or enraptured [Add to Longdo]
陶然[とうぜん, touzen] (n,adj-t,adv-to) intoxicated (by liquor or music); entranced; enraptured [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enrapture
   v 1: hold spellbound [syn: {enchant}, {enrapture}, {transport},
      {enthrall}, {ravish}, {enthral}, {delight}] [ant:
      {disenchant}, {disillusion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top