ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enquiry

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enquiry-, *enquiry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enquiry[N] การไต่สวน, See also: การสืบสวนหาข้อเท็จจริง, Syn. analysis, investigation, probe
enquiry[N] การสอบถาม, See also: การขอข้อมูล, Syn. query, request

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enquiry(-รี) n., ดูinquiry -pl. enquires

English-Thai: Nontri Dictionary
enquiry(n) การไต่ถาม,การสอบถาม,การสอบสวน,การสืบสวน,คำถาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enquiryการสอบถาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
enquiryการสอบสวน [ดู inquiry] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Move the enquiry back to the scene.-กลับไปสอบลายละเอียดเพิ่มเติมตรงสถานที่เกิดเหตุ Gattaca (1997)
Which claim for the Ministry to put a full scale enquiry... into why the 2 Dementors were surveiling far from Azkaban... and why they attack without the authorization?ถึงได้มาอยู่ไกลจากคุกอัซคาบัน และโจมตีโดยไม่มีคำสั่งเป็นทางการ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
As of now you're being taking off back to duty untill this house comes with a formal enquiryนับจากนี้คุณถูกปลดประจำการ จนกว่าการสอบสวนอย่างเป็นทางการจะสรุปเรียบร้อย Fast & Furious (2009)
Following the findings of the enquiry concerning the aftermath of Operation Blue Jay.หลังจากที่เราได้ เข้าไปทลายรังเหล่าแกงค์ และควบคุมตัวไว้ ในภาระกิจที่ชื่อว่าบลูเจย์ Harry Brown (2009)
NASCAR drivers don't bother settling... with a stewards' enquiry.นักแข่งนาสคาร์คง ไม่ลำบากใจที่จะตอบแบบสอบถาม Episode #18.2 (2012)
I'm here on a legitimate enquiry.ผมมาเพื่อสอบสวนอย่างถูกกฏหมาย The Sign of Three (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสืบสวน[N] investigation, See also: enquiry, inquiry, examination, research, Syn. การสอบสวน, การไต่สวน, การไต่ถาม, การสืบค้น, การซัก, การพิสูจน์, การพิเคราะห์, Example: ตำรวจรายงานความคืบหน้าของการสืบสวนคดีค้ายาบ้ารายใหญ่ที่จับได้ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้, Thai definition: การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายสอบถาม[n. exp.] (jotmāi søpthām) EN: inquiry ; enquiry   
คณะกรรมการสอบสวน[n. exp.] (khanakammakān søpsūan) EN: committee of enquiry   FR: commission d'enquête [f]
กระทู้ถาม[v.] (krathūthām) EN: question ; quiz ; enquiry   
โต๊ะสอบถาม[n. exp.] (to søpthām) EN: enquiry desk   FR: bureau d'information [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enquiry    (n) ˈɪnkwˈaɪəriː (i1 n k w ai1 @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見舞い;お見舞;御見舞い;御見舞[おみまい, omimai] (n) (See 見舞い) calling on someone who is ill; enquiry; inquiry [Add to Longdo]
お問い合わせ[おといあわせ, otoiawase] (n) enquiry; inquiry [Add to Longdo]
引き合い(P);引合い;引合[ひきあい, hikiai] (n) (1) reference; comparison; example; (2) inquiry; enquiry; (3) witness; being involved in a court case; deal; (P) [Add to Longdo]
下問[かもん, kamon] (n,vs) enquiry; inquiry; consultation [Add to Longdo]
海難審判[かいなんしんぱん, kainanshinpan] (n) marine accident inquiry; marine accident enquiry [Add to Longdo]
糾問;糺問[きゅうもん, kyuumon] (n,vs) inquiry; enquiry [Add to Longdo]
軍人予備裁判所[ぐんじんよびさいばんしょ, gunjinyobisaibansho] (n) court of inquiry; court of enquiry [Add to Longdo]
研究心[けんきゅうしん, kenkyuushin] (n) spirit of study (inquiry, enquiry); (having) an inquiring mind [Add to Longdo]
研究題目[けんきゅうだいもく, kenkyuudaimoku] (n) subject for study (inquiry, enquiry); laboratory subject [Add to Longdo]
見舞い(P);見舞[みまい, mimai] (n,vs) (1) (See お見舞い,見舞い客) visiting ill or distressed people; writing get-well letters; (n) (2) (See 見舞い品) get-well gifts; get-well letters; (3) (See お見舞い申し上げる) expression of sympathy; expression of concern; enquiry; inquiry; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
問い合わせ[といあわせ, toiawase] enquiry, ENQ [Add to Longdo]
問合せ[といあわせ, toiawase] enquiry, ENQ, interrogating, query [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enquiry
   n 1: an instance of questioning; "there was a question about my
      training"; "we made inquiries of all those who were
      present" [syn: {question}, {inquiry}, {enquiry}, {query},
      {interrogation}] [ant: {answer}]
   2: a search for knowledge; "their pottery deserves more research
     than it has received" [syn: {inquiry}, {enquiry}, {research}]
   3: a systematic investigation of a matter of public interest
     [syn: {inquiry}, {enquiry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top