ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enquires

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enquires-, *enquires*, enquire
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enquires (v) ˈɪnkwˈaɪəz (i1 n k w ai1 @ z)
enquire (v) ˈɪnkwˈaɪər (i1 n k w ai1 @ r)
enquiry (n) ˈɪnkwˈaɪəriː (i1 n k w ai1 @ r ii)
enquired (v) ˈɪnkwˈaɪəd (i1 n k w ai1 @ d)
enquirer (n) ˈɪnkwˈaɪərər (i1 n k w ai1 @ r @ r)
enquirers (n) ˈɪnkwˈaɪərəz (i1 n k w ai1 @ r @ z)
enquiries (n) ˈɪnkwˈaɪərɪz (i1 n k w ai1 @ r i z)
enquiring (v) ˈɪnkwˈaɪərɪŋ (i1 n k w ai1 @ r i ng)
enquiringly (a) ˈɪnkwˈaɪərɪŋliː (i1 n k w ai1 @ r i ng l ii)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enquire(vi) ถามคำถาม, Syn. ask, inquire, question
enquire(vt) สืบสวน, See also: สอบสวน, ไต่สวน, หาข้อเท็จจริง, Syn. analyze, inquire, investigate
enquiry(n) การไต่สวน, See also: การสืบสวนหาข้อเท็จจริง, Syn. analysis, investigation, probe
enquiry(n) การสอบถาม, See also: การขอข้อมูล, Syn. query, request
enquire of(phrv) ถาม, See also: สอบถาม, Syn. inquire of
enquire for(phrv) ถามหา, Syn. inquire for, ask for
enquire into(phrv) ค้นหาเกี่ยวกับ, See also: สอบถามเกี่ยวกับ, Syn. inquire into, look into, see into
enquire about(phrv) สอบถามเกี่ยวกับ, See also: ถามเกี่ยวกับ, Syn. inquire about, ask about
enquire after(phrv) สอบถาม, See also: ค้นหา โดยการถาม, Syn. inquire after
enquire after(phrv) ถามไถ่เรื่องสุขภาพ (อย่างสุขภาพ), Syn. ask after
enquire within(phrv) สอบถามภายใน (อาคารหรือสถานที่บอกไว้), Syn. inquire within, apply within

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enquire(เอนไคว'เออะ) vt.,vi. ดูinquire
enquiry(-รี) n., ดูinquiry -pl. enquires

English-Thai: Nontri Dictionary
enquire(vt) ถาม,ไต่ถาม,สอบถาม,สอบสวน,สืบสวน
enquiry(n) การไต่ถาม,การสอบถาม,การสอบสวน,การสืบสวน,คำถาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enquiryการสอบถาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
enquiryการสอบสวน [ดู inquiry] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enquirI enquired of a passer-by which road to take.
enquirRather - who the heck are you?! Iori enquired of the girl, ignoring my form rolling around on the floor.
enquir"Y-You OK? Not hurt?"I enquire timidly. "Ah, no, I'm fine."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบถาม(v) inquire, See also: ask, enquire, Syn. สอบถาม, สืบ, ไต่ถาม, ถาม, Example: ตำรวจสืบถามการฆาตกรรมจากชาวบ้านแถวนั้นเป็นอันดับแรกก่อน, Thai Definition: สอบถามเรื่องราวความเป็นมาให้ได้คำตอบ
กระทู้ถาม(n) question, See also: quiz, enquiry, Syn. คำถาม, Example: สมาชิกผู้หนึ่งตั้งกระทู้ถามในประเด็นที่ยังสงสัย, Count Unit: กระทู้, Thai Definition: คำถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบายที่สมาชิกสภานิติบัญญัติหรือสมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตั้งถามฝ่ายบริหารให้ตอบในที่ประชุมแห่งสภานั้นๆ หรือตอบเป็นหนังสือ
การสืบสวน(n) investigation, See also: enquiry, inquiry, examination, research, Syn. การสอบสวน, การไต่สวน, การไต่ถาม, การสืบค้น, การซัก, การพิสูจน์, การพิเคราะห์, Example: ตำรวจรายงานความคืบหน้าของการสืบสวนคดีค้ายาบ้ารายใหญ่ที่จับได้ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้, Thai Definition: การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด, Notes: (กฎหมาย)
ซักไซ้ไล่เลียง(v) interrogate, See also: ask, question closely, inquire, investigate, enquire, Syn. ซัก, ซักถาม, ซักไซ้, Ant. ตอบ, Example: เอกพงษ์ปล่อยให้พวกเขาซักไซ้ไล่เลียงกันเอาเอง
สอบปากคำ(v) question, See also: interrogate, ask, investigate, explore, inspect, scrutinize, search, inquire, enquire, Syn. สอบสวน, Thai Definition: ถามเพื่อเทียบข้อเท็จจริงว่าจะลงรอยกันกับหลักฐานหรือพยานอย่างไร หรือไม่
สอบสวน(v) question, See also: interrogate, ask, detect, discover, search, investigate, inspect, inquire, enquire, Syn. สอบปากคำ, Example: ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหา, Thai Definition: ถามเพื่อเทียบข้อเท็จจริงว่าจะลงรอยกันกับหลักฐานหรือพยานอย่างไร หรือไม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายสอบถาม[jotmāi søpthām] (n, exp) EN: inquiry ; enquiry
คณะกรรมการสอบสวน[khanakammakān søpsūan] (n, exp) EN: committee of enquiry  FR: commission d'enquête [f]
กระทู้ถาม[krathūthām] (v) EN: question ; quiz ; enquiry
โต๊ะสอบถาม[to søpthām] (n, exp) EN: enquiry desk  FR: bureau d'information [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENQUIRE IH0 N K W AY1 ER0
ENQUIRY IH0 N K W AY1 R IY2
ENQUIRER IH0 N K W AY1 R ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
质询[zhì xún, ㄓˋ ㄒㄩㄣˊ, / ] to question; to enquire; interrogatory, #23,768 [Add to Longdo]
缉访[jī fǎng, ㄐㄧ ㄈㄤˇ, 访 / ] to search and enquire, #667,463 [Add to Longdo]
讨底[tǎo dǐ, ㄊㄠˇ ㄉㄧˇ, / ] to enquire; to demand details [Add to Longdo]
讨底儿[tǎo dǐ r, ㄊㄠˇ ㄉㄧˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 討底|讨底 to enquire; to demand details [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
問い合わせる[といあわせる, toiawaseru] TH: สอบถาม  EN: to enquire

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachforschung {f}; Erkundigung {f}; Erhebung {f} | Nachforschungen {pl}; Erkundigungen {pl}; Erhebungen {pl}inquiry; enquiry | inquiries; enquiries [Add to Longdo]
Nachfrage {f}; Abfrage {f}; Anfrage {f}inquiry; enquiry [Add to Longdo]
Recherche {f} | Recherchen anstellen (über)investigation; inquiry; enquiry; research | to make investigations (about into); to investigate [Add to Longdo]
Telefonauskunft {f}directory information; directory enquiries [Add to Longdo]
abfragento inquire; to enquire [Add to Longdo]
sich erkundigen (nach)to inquire; to enquire (about; after) [Add to Longdo]
erkundigen; nachforschen; erfragen; nachfragento inquire; to enquire [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見舞い;お見舞;御見舞い;御見舞[おみまい, omimai] (n) (See 見舞い) calling on someone who is ill; enquiry; inquiry [Add to Longdo]
お問い合わせ[おといあわせ, otoiawase] (n) enquiry; inquiry [Add to Longdo]
引き合い(P);引合い;引合[ひきあい, hikiai] (n) (1) reference; comparison; example; (2) inquiry; enquiry; (3) witness; being involved in a court case; deal; (P) [Add to Longdo]
下聞[かぶん, kabun] (n,vs) enquiring beforehand; inquiring beforehand [Add to Longdo]
下聞き[したぎき, shitagiki] (n) enquiring beforehand; inquiring beforehand [Add to Longdo]
下問[かもん, kamon] (n,vs) enquiry; inquiry; consultation [Add to Longdo]
海難審判[かいなんしんぱん, kainanshinpan] (n) marine accident inquiry; marine accident enquiry [Add to Longdo]
糾問;糺問[きゅうもん, kyuumon] (n,vs) inquiry; enquiry [Add to Longdo]
軍人予備裁判所[ぐんじんよびさいばんしょ, gunjinyobisaibansho] (n) court of inquiry; court of enquiry [Add to Longdo]
研究心[けんきゅうしん, kenkyuushin] (n) spirit of study (inquiry, enquiry); (having) an inquiring mind [Add to Longdo]
研究題目[けんきゅうだいもく, kenkyuudaimoku] (n) subject for study (inquiry, enquiry); laboratory subject [Add to Longdo]
見舞い(P);見舞[みまい, mimai] (n,vs) (1) (See お見舞い,見舞い客) visiting ill or distressed people; writing get-well letters; (n) (2) (See 見舞い品) get-well gifts; get-well letters; (3) (See お見舞い申し上げる) expression of sympathy; expression of concern; enquiry; inquiry; (P) [Add to Longdo]
考察[こうさつ, kousatsu] (n,vs) consideration; inquiry; enquiry; investigation; study; (P) [Add to Longdo]
査問[さもん, samon] (n,vs) inquiry; enquiry; hearing; (P) [Add to Longdo]
査問委員会[さもんいいんかい, samon'iinkai] (n) court of inquiry; court of enquiry [Add to Longdo]
伺い[うかがい, ukagai] (n) inquiry; enquiry; question; call; consulting the oracle; visit [Add to Longdo]
伺い事[うかがいごと, ukagaigoto] (n) inquiry; enquiry [Add to Longdo]
諮問[しもん, shimon] (n,vs,adj-no) question; enquiry; inquiry; (P) [Add to Longdo]
諮詢[しじゅん, shijun] (n,vs) question; enquiry; inquiry [Add to Longdo]
質す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (uk) (See 正す・4,問い質す) to enquire of someone about something (inquire); to question [Add to Longdo]
質問[しつもん, shitsumon] (n,vs,adj-no) question; inquiry; enquiry; (P) [Add to Longdo]
質問書[しつもんしょ, shitsumonsho] (n) written inquiry; written enquiry [Add to Longdo]
借問[しゃもん;しゃくもん, shamon ; shakumon] (n,vs) inquiring; enquiring [Add to Longdo]
取り調べ(P);取調べ(P);取調[とりしらべ, torishirabe] (n) investigation (e.g. by police or prosecutors); examination; inquiry; enquiry; (P) [Add to Longdo]
照会[しょうかい, shoukai] (n,vs,adj-no) inquiry; enquiry; query; reference; (P) [Add to Longdo]
照会状[しょうかいじょう, shoukaijou] (n) reference letter; letter of inquiry; letter of enquiry [Add to Longdo]
審議会[しんぎかい, shingikai] (n) commission of inquiry (enquiry) [Add to Longdo]
尋ねる(P);訊ねる[たずねる, tazuneru] (v1,vt) (1) to ask; to enquire; to inquire; (2) to search; to look for; to look into; to investigate; (P) [Add to Longdo]
正す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P) [Add to Longdo]
税務調査[ぜいむちょうさ, zeimuchousa] (n) tax inquiry; tax enquiry; tax investigation [Add to Longdo]
穿鑿[せんさく, sensaku] (n,vs) scrutiny; digging into; excavation; inquiry into; enquiry into; prying [Add to Longdo]
詮索[せんさく, sensaku] (n,vs) inquiry into; enquiry into; prying (into); investigation; search; exploration [Add to Longdo]
捜査[そうさ, sousa] (n,vs,adj-no) search (esp. in criminal investigations); investigation; inquiry; enquiry; (P) [Add to Longdo]
探究[たんきゅう, tankyuu] (n,vs) search; research; enquiry; inquiry; (P) [Add to Longdo]
探究心[たんきゅうしん, tankyuushin] (n) spirit of inquiry; spirit of enquiry [Add to Longdo]
探査[たんさ, tansa] (n,vs) probe; inquiry; enquiry; investigation; (P) [Add to Longdo]
調査[ちょうさ, chousa] (n,vs) investigation; examination; inquiry; enquiry; survey; (P) [Add to Longdo]
調査団[ちょうさだん, chousadan] (n) inquiry commission; enquiry commission; research group [Add to Longdo]
追究(P);追窮[ついきゅう, tsuikyuu] (n,vs) investigation (e.g. academically, of the unknown); enquiry; inquiry; (P) [Add to Longdo]
討尋[とうじん, toujin] (n) (obsc) minute investigation; thorough inquiry; thorough enquiry [Add to Longdo]
内探[ないたん, naitan] (n,vs) private inquiry; private enquiry; secret investigation [Add to Longdo]
内偵[ないてい, naitei] (n,vs) secret investigation; private enquiry; private inquiry; reconnaissance; scouting; (P) [Add to Longdo]
聞きもしないで;聴きもしないで[ききもしないで, kikimoshinaide] (exp) without even asking; without even listening; without careful inquiry (enquiry) [Add to Longdo]
聞き合せ[ききあわせ, kikiawase] (n) inquiry; enquiry [Add to Longdo]
聞く(P);聴く;訊く[きく, kiku] (v5k,vt) (1) to hear; (2) (usu. 聴く) to listen (e.g. to music); (3) (formal 聴く) to ask; to enquire; to query; (P) [Add to Longdo]
問い合わせ(P);問合せ[といあわせ, toiawase] (n) enquiry; inquiry; ENQ; query; interrogation; (P) [Add to Longdo]
問い合わせる(P);問合わせる;問合せる;問い合せる[といあわせる, toiawaseru] (v1) to enquire; to inquire; to seek information; (P) [Add to Longdo]
問い合わせ状[といあわせじょう, toiawasejou] (n) letter of inquiry; letter of enquiry [Add to Longdo]
問い質す;問いただす;問い正す(iK)[といただす, toitadasu] (v5s,vt) to enquire of someone about something (inquire); to question [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
問い合わせ[といあわせ, toiawase] enquiry, ENQ [Add to Longdo]
問合せ[といあわせ, toiawase] enquiry, ENQ, interrogating, query [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top