ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enplane

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enplane-, *enplane*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enplane[VT] ขึ้นเครื่องบิน, See also: อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน, Syn. emplane
enplane[VI] ขึ้นเครื่องบิน, See also: อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน, Syn. emplane

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enplane    (v) ˈɛnplˈɛɪn (e1 n p l ei1 n)
enplaned    (v) ˈɛnplˈɛɪnd (e1 n p l ei1 n d)
enplanes    (v) ˈɛnplˈɛɪnz (e1 n p l ei1 n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enplane
      v 1: board a plane [syn: {emplane}, {enplane}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top