ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enounce

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enounce-, *enounce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enounce[VT] แถลงอย่างเป็นทางการ (คำทางการ), See also: ประกาศอย่างเป็นทางการ
enounce[VT] พูดออกเสียงอย่างถูกต้องและชัดเจน, Syn. articulate, pronounce, state

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
denounce(ดิเนาซฺ') vt. ประณาม,กล่าวโทษ,ติเตียน,ประกาศเลิก,บอกเลิก., See also: denouncement n. denouncer n., Syn. accuse
renounce(รีเนาซฺ') vt. สละ,ละทิ้ง,ประ-กาศสละ,ประกาศเลิก,สละบุตร,สละกรรมสิทธิ์, See also: renouncement n. renouncer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน
renounce(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ละทิ้ง,สละ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce   FR: annuler ; décommander ; dénoncer
แช่งด่า[v.] (chaēngdā) EN: curse ; damn ; execrate ; denounce ; anathematize   
หา[v.] (hā) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict   FR: accuser ; charger
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow   FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke   FR: condamner ; désapprouver ; blâmer
สละ[v.] (sala) EN: discard ; abandon ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate   FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
สละราชสมบัติ[v. exp.] (sala rātchāsombat) EN: abdicate ; renounce (the royal throne)   FR: abdiquer (la couronne)
สละสิทธิ์ = สละสิทธิ[v. exp.] (sala sit = sala sitthi) EN: renounce one's right ; give up one' s right ; waive a right ; relinquish a right   FR: renoncer à ses droits

Japanese-English: EDICT Dictionary
扱き下ろす;扱下ろす(io);こき下ろす;扱きおろす[こきおろす, kokiorosu] (v5s,vt) to denounce; to disparage; to lambast; to abuse [Add to Longdo]
呼ばわり[よばわり, yobawari] (vs) to call (e.g. somebody a thief); to denounce; to brand as [Add to Longdo]
人間宣言[にんげんせんげん, ningensengen] (n) Declaration of Humanity (wherein Hirohito renounced the imperial claim to divinity; Jan. 1, 1946) [Add to Longdo]
退治(P);対治[たいじ, taiji] (n,vs) (1) extermination (e.g. of pests, demons, bandits); elimination; eradication; suppression; (2) {Buddh} making someone renounce worldly desires in order to concentrate on Buddha's teachings; (3) curing illness; (P) [Add to Longdo]
吊し上げる;吊るし上げる;つるし上げる[つるしあげる, tsurushiageru] (v1,vt) (1) to hang up; to hoist; (2) to denounce; to subject someone to a kangaroo court [Add to Longdo]
吊上げ;吊し上げ;吊るし上げ;つるし上げ[つるしあげ, tsurushiage] (n) (1) hung up; hoist; (2) denounced; severely criticised; kangaroo court [Add to Longdo]
天皇人間宣言[てんのうにんげんせんげん, tennouningensengen] (n) Imperial Declaration of Humanity (wherein Hirohito renounced the imperial claim to divinity; Jan. 1, 1946) [Add to Longdo]
非を鳴らす[ひをならす, hiwonarasu] (exp,v5s) to cry against; to denounce publicly [Add to Longdo]
非難囂々;非難囂囂;批難囂々;批難囂囂[ひなんごうごう, hinangougou] (n,adj-t,adv-to) enraged outcry; loud protest; being bitterly criticized by others; being loudly denounced by others [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enounce
   v 1: speak, pronounce, or utter in a certain way; "She
      pronounces French words in a funny way"; "I cannot say `zip
      wire'"; "Can the child sound out this complicated word?"
      [syn: {pronounce}, {articulate}, {enounce}, {sound out},
      {enunciate}, {say}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top