ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enormously

AH0 N AO1 R M AH0 S L IY0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enormously-, *enormously*, enormous
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enormously[ADV] อย่างมากมาย, See also: อย่างใหญ่โต, อย่างมโหฬาร, Syn. gigantically, hugely, vastly
enormously[ADV] อย่างร้ายกาจ, See also: อย่างชั่วร้าย, อย่างเลวทราม, Syn. outragecously, wickedly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By doing so, you will add enormously to the enemy's difficulties.โดยทำเช่นนี้คุณจะเพิ่มมหาศาล ความยากลำบากของศัตรู How I Won the War (1967)
He is enormously rich, very powerful, very cruelเขา Nvery อย่างมหึมามั่งมี,\ทรงพลัง, ทารุณมาก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I've got 10,000 enormously serious things to discuss with a beautiful Russian woman.ฉันมีสิ่งที่ร้ายแรง 10,000 มหาศาลเพื่อหารือเกี่ยวกับ กับผู้หญิงรัสเซียที่สวยงาม The Russia House (1990)
And the dissemination of the idea of themselves is an enormously invasive project so how do you make a brand idea?และการเผยแพร่แนวความคิดของตัวเอง เป็นโครงการรุกเข้ายึดครองที่ใหญ่มาก ทีนี้คุณจะสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าขึ้นมาอย่างไร? The Corporation (2003)
He has been enormously helpful... He dropped Albert's poems from the benefit.เขาปลดกลอนของอัลเบิร์ต ออกจากกองทุน I Heart Huckabees (2004)
Bingley likes her enormously, but might not do more if she does not help him on.บิงลี่ย์ชอบหล่อนมากๆ เลย แต่คงไม่ทำอะไรมากกว่านั้น ถ้าหล่อนไม่ช่วยเขา Pride & Prejudice (2005)
Even though he has given military authority to Prince Young-Po, the fact that he has given Prince Dae-So the task of understanding the political and military status of foreign lands is an enormously powerful and important task.ถึงแม้ว่าพระองค์ยังไม่พระราชทาน อำนาจทางการทหารให้กับเจ้าชายยองโพ ความจริงที่ว่าพระองค์ทรงมอบหมายงานให้เจ้าชายแดโซ ทางการเมืองและการทหาร ของต่างเมืองนั่นหมายถึงอำนาจเต็มที่ และเป็นงานที่สำคัญมาก Episode #1.8 (2006)
With another enormously popular show, "heroes."ในซีรี่ย์ที่ได้รับความนิยมอย่างท่วมท้น ฮีโร่ส์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
well, if it is, he's changed enormously;อืม ถ้านั่นเป็นเขา\ เขาเปลี่ยนไปมาก Changeling (2008)
I know this is difficult, but if we tell her, she'll ditch the premiere, which will hurt her career enormously.ฉันรู้ว่ามันยาก แต่ถ้าเราบอกเธอ เธอจะทิ้งงานรอบปฐมทัศน์ ซึ่งมันจะกระทบงานของเธออย่างมาก Dan de Fleurette (2009)
Because I love you, you enormously stubborn pain in the ass.เพราะว่า ฉันรักเธอ นายอาจจะเป็นคนที่ดื้อดึงมากๆและแสบสุดๆ The Lost Boy (2009)
Age counts enormously, and attitude.อายุ มีผลอย่างมาก รวมถึง ท่วงทีลีลา The Haunting in Connecticut (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างมหาศาล[ADV] immensely, See also: enormously, tremendously, Syn. อย่างมากมาย, Example: เครื่องจักรในอุดมคติคือเครื่องที่สามารถรับวัตถุดิบได้อย่างมหาศาล
อย่างใหญ่หลวง[ADV] largely, See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily, Syn. อย่างมากมายมหาศาล, Example: คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสำหรับทางการแพทย์ของโลก
มากมายก่ายกอง[ADV] enormously, See also: immensely, hugely, colossally, massively, mightily, tremendously, Syn. ล้นหลาม, เยอะแยะ, มากมาย, Ant. ขาดแคลน, น้อย, Example: ผมไม่ได้ปรารถนาว่าจะรวยหรือมีอะไรมากมายก่ายกอง
อย่างใหญ่หลวง[ADV] largely, See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily, Syn. อย่างมากมายมหาศาล, Example: คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสำหรับทางการแพทย์ของโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly   FR: immensément ; infiniment ; énormément
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāi-kāikøng) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously   FR: massivement
เป็นอันมาก[adv.] (pen-anmāk) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously   FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement

CMU English Pronouncing Dictionary
ENORMOUSLY    AH0 N AO1 R M AH0 S L IY0
ENORMOUSLY    IY0 N AO1 R M AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enormously    (a) ˈɪnˈɔːməsliː (i1 n oo1 m @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
踌躇满志[chóu chú mǎn zhì, ㄔㄡˊ ㄔㄨˊ ㄇㄢˇ ㄓˋ, / 滿] enormously proud of one's success (成语 saw); smug; complacent, #36,578 [Add to Longdo]
庞杂[páng zá, ㄆㄤˊ ㄗㄚˊ, / ] enormously complex; a vast jumble, #46,511 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enormously
      adv 1: extremely; "he was enormously popular" [syn:
             {enormously}, {tremendously}, {hugely}, {staggeringly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top