ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enormous

AH0 N AO1 R M AH0 S   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enormous-, *enormous*, enormou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enormous[ADJ] ที่ชั่วร้าย (ภาษาโบราณ), See also: ร้ายกาจ, เลวทราม, ไร้ศีลธรรม, Syn. evil, outrageous, wicked
enormous[ADJ] ที่ใหญ่มหึมา, See also: ที่ใหญ่โตมโหฬาร, Syn. gigantic, huge, tremendous
enormously[ADV] อย่างมากมาย, See also: อย่างใหญ่โต, อย่างมโหฬาร, Syn. gigantically, hugely, vastly
enormously[ADV] อย่างร้ายกาจ, See also: อย่างชั่วร้าย, อย่างเลวทราม, Syn. outragecously, wickedly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enormous(อีนอร์'เมิส) adj. มหึมา,ใหญ่โต,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย., See also: enormousness n. ดูenormous, Syn. immense

English-Thai: Nontri Dictionary
enormous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มหึมา,ร้ายกาจ,เลวร้าย,ชั่วร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By doing so, you will add enormously to the enemy's difficulties.โดยทำเช่นนี้คุณจะเพิ่มมหาศาล ความยากลำบากของศัตรู How I Won the War (1967)
I'd like to add to the enormous enemy...ฉันต้องการที่จะเพิ่มให้กับศัตรู อย่างมาก ฉันไม่เคยรำคาญ How I Won the War (1967)
The enormous amount of tissue loss prevents any detailed analysis however, the attacking squalus must be considerably larger than any normal squalus found in these waters.เนี่อเยื่อของเหยื่อหายไปมาก ทําให้วิเคราะห์ละเอียดไม่ได้... เเต่สควอ ที่ก่อเหตุ น่าจะขนาดใหญ่กว่า... สควอปกติที่พบในน่านนํ้าเเถบนี่ Jaws (1975)
The difference between a boy and a girl is enormousความแตกต่างระหว่างเด็กผู้ชาย and a เด็กผู้หญิงมหึมา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He is enormously rich, very powerful, very cruelเขา Nvery อย่างมหึมามั่งมี,\ทรงพลัง, ทารุณมาก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The excavation is enormous.กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณที่ใหญ่มหึมา. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Billy and Charlie had managed to keep their enormous secret for about 36 hours.บิลลี่และชาร์ลีมีแผนจะเก็บ ความลับใหญ่โตนี้ไว้ 36 ชั่วโมง Stand by Me (1986)
I've got 10,000 enormously serious things to discuss with a beautiful Russian woman.ฉันมีสิ่งที่ร้ายแรง 10,000 มหาศาลเพื่อหารือเกี่ยวกับ กับผู้หญิงรัสเซียที่สวยงาม The Russia House (1990)
You have to understand. Goeth is under enormous pressure.เกิธกำลังถูกบีบ... Schindler's List (1993)
It's enormous.มันเลวร้ายมาก Don Juan DeMarco (1994)
One night, the townspeople saw something moving in here... something enormous, with arms like snakes.คืนนึงชาวบ้านเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวในนี้ สิ่งที่ยิ่งใหญ่มโหฬาร มีแขนยาวเหมือนงู In the Mouth of Madness (1994)
"out of an enormous carrion black pit...และกลิ้งเกลือกออกจากรู In the Mouth of Madness (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enormousAmong my cousins, you know, there's a girl with the most enormous breasts.
enormousAn elephant is an enormous animal.
enormousCompiling a dictionary demands an enormous amount of time.
enormousHe claimed that the enormous property was at his disposal.
enormousHe consumes an enormous amount of liquor.
enormousHe has an enormous conceit.
enormousHe left his wife an enormous fortune.
enormousHe lives in an enormous house.
enormousHis son-in-law will be the heir to the enormous fortune.
enormousMy heavens, what an enormous box!
enormousNo one knows how he has amassed his enormous fortune.
enormousShe lives alone in a house of enormous dimensions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใหญ่โต[ADJ] enormous, See also: huge, vast, immence, Syn. ใหญ่ มหึมา, มโหฬาร
อย่างมหาศาล[ADV] immensely, See also: enormously, tremendously, Syn. อย่างมากมาย, Example: เครื่องจักรในอุดมคติคือเครื่องที่สามารถรับวัตถุดิบได้อย่างมหาศาล
มหึมา[ADJ] gigantic, See also: enormous, huge, immense, great, Syn. ใหญ่โต, ยิ่งใหญ่, มโหฬาร, ใหญ่โตมโหฬาร, Ant. กระจิดริด, เล็ก, Example: ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันที่ทันสมัย ประกอบด้วยถังมหึมาและหอสูงจำนวนมาก เชื่อมถึงกันโดยท่อเหล็ก
อะร้าอร่าม[ADJ] enormous, See also: huge, gigantic, Thai definition: ใหญ่ผิดปกติ (มักใช้แก่หน้าอกผู้หญิง)
อย่างใหญ่หลวง[ADV] largely, See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily, Syn. อย่างมากมายมหาศาล, Example: คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสำหรับทางการแพทย์ของโลก
มากมายก่ายกอง[ADV] enormously, See also: immensely, hugely, colossally, massively, mightily, tremendously, Syn. ล้นหลาม, เยอะแยะ, มากมาย, Ant. ขาดแคลน, น้อย, Example: ผมไม่ได้ปรารถนาว่าจะรวยหรือมีอะไรมากมายก่ายกอง
อย่างใหญ่หลวง[ADV] largely, See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily, Syn. อย่างมากมายมหาศาล, Example: คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสำหรับทางการแพทย์ของโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive   FR: immense ; énorme; gigantesque
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
มหาศาล[adj.] (mahāsān) EN: immense ; huge ; gigantic ; vast ; enormous ; tremendous   FR: immense ; gigantesque ; énorme ; grandiose
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly   FR: immensément ; infiniment ; énormément
มหึมา[adj.] (maheumā) EN: gigantic ; enormous ; huge ; immense ; great ; tremendous   FR: immense ; gigantesque ; énorme
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn   FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāi-kāikøng) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously   FR: massivement
เป็นอันมาก[adv.] (pen-anmāk) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously   FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement
ใหญ่มหึมา[adj.] (yaimaheumā) EN: enormous   
ใหญ่โต[adj.] (yaitō) EN: enormous ; huge ; vast ; immense ; large   FR: énorme ; géant

CMU English Pronouncing Dictionary
ENORMOUS    AH0 N AO1 R M AH0 S
ENORMOUS    IY0 N AO1 R M AH0 S
ENORMOUSLY    AH0 N AO1 R M AH0 S L IY0
ENORMOUSLY    IY0 N AO1 R M AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enormous    (j) ˈɪnˈɔːməs (i1 n oo1 m @ s)
enormously    (a) ˈɪnˈɔːməsliː (i1 n oo1 m @ s l ii)
enormousness    (n) ˈɪnˈɔːməsnəs (i1 n oo1 m @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博大[bó dà, ㄅㄛˊ ㄉㄚˋ, ] enormous; broad; extensive, #21,211 [Add to Longdo]
踌躇满志[chóu chú mǎn zhì, ㄔㄡˊ ㄔㄨˊ ㄇㄢˇ ㄓˋ, / 滿] enormously proud of one's success (成语 saw); smug; complacent, #36,578 [Add to Longdo]
庞杂[páng zá, ㄆㄤˊ ㄗㄚˊ, / ] enormously complex; a vast jumble, #46,511 [Add to Longdo]
巨大压力[jù dà yā lì, ㄐㄩˋ ㄉㄚˋ ㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] enormous pressure; tremendous pressure [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
enorm {adj} | enormer | am enormstenenormous | more enormous | most enormous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど偉い[どえらい, doerai] (adj-i) immense; awesome; enormous; terrific [Add to Longdo]
巨資[きょし, kyoshi] (n) large capital; enormous fund [Add to Longdo]
巨大[きょだい, kyodai] (adj-na,n) huge; gigantic; enormous; (P) [Add to Longdo]
至大[しだい, shidai] (adj-na,n) immense; enormous [Add to Longdo]
甚大[じんだい, jindai] (adj-na,n) very great; enormous; serious; (P) [Add to Longdo]
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na,n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P) [Add to Longdo]
馬鹿でかい[ばかでかい, bakadekai] (adj-i) enormous; gargantuan; immense; ridiculously large [Add to Longdo]
爆乳[ばくにゅう, bakunyuu] (n,adj-no) (sl) enormous breasts (lit [Add to Longdo]
莫大(P);ばく大[ばくだい, bakudai] (adj-na,n) enormous; vast; (P) [Add to Longdo]
八百八町[はっぴゃくやちょう, happyakuyachou] (n) the whole enormous extent of Edo; from one side of Edo to the other [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enormous
   adj 1: extraordinarily large in size or extent or amount or
       power or degree; "an enormous boulder"; "enormous
       expenses"; "tremendous sweeping plains"; "a tremendous
       fact in human experience; that a whole civilization
       should be dependent on technology"- Walter Lippman; "a
       plane took off with a tremendous noise" [syn: {enormous},
       {tremendous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top