ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enormity

AH0 N AO1 R M AH0 T IY0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enormity-, *enormity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enormity[N] ความมหึมา, See also: ความใหญ่โตมโหฬาร, Syn. enormousness, vastness
enormity[N] ความเลวทราม, See also: ความชั่วร้าย, ความเสื่อมศีลธรรม, Syn. evil, outrage, wickedness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enormity(อีนอร์'มิที) n. ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย,ความมหึมา,สิ่งชั่วร้าย., Syn. baseness

English-Thai: Nontri Dictionary
enormity(n) ความใหญ่โต,ความมหึมา,ความเลวร้าย,ความร้ายกาจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the enormity of living it?ความร้ายกาจของการมีชีวิตอยู่ The Legend of 1900 (1998)
But despite the enormity of this discovery, it would be just the first of many increasingly bizarre and disturbing findings.ฮาร์ด เกนเซล ได้ทำ การค้นพบที่ชัดเจน ครั้งแรกของหลุมดำ The Riddle of Black Holes (2010)
I'm just now beginning to understand the enormity of that burden.และตอนนี้ ฉันก็เริ่มจะเข้าใจ ถึงความโหดร้ายของสิ่งนั้น Suspicion (2011)
Look at all of it- - The flowers, the press, the people, the sheer enormity of it.ดูทั้งหมดนี่สิ ดอกไม้ สื่อ ผู้คน ความยิ่งใหญ่ของมัน G.G. (2012)
Truly... the tales and songs... fall utterly short of your enormity...อย่างแท้จริง ... ... นิทานและเพลง ... ... ขาดอย่างเต็มที่ของความร้ายกาจของคุณ ... The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enormityHe was unaware of the enormity of the offense.

CMU English Pronouncing Dictionary
ENORMITY    AH0 N AO1 R M AH0 T IY0
ENORMITY    IY0 N AO1 R M AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enormity    (n) ˈɪnˈɔːmɪtiː (i1 n oo1 m i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enormity
   n 1: the quality of being outrageous [syn: {outrageousness},
      {enormity}]
   2: vastness of size or extent; "in careful usage the noun
     enormity is not used to express the idea of great size";
     "universities recognized the enormity of their task"
   3: the quality of extreme wickedness
   4: an act of extreme wickedness

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top