ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ennui

EH0 N UW1 IY0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ennui-, *ennui*
Possible hiragana form: えんぬい
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ennui[N] การเบื่อชีวิตเนื่องจากขาดความตื่นเต้น, See also: ความเบื่อหน่ายในชีวิต, Syn. boredom, monotony, tediousness, weariness

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm full of ennui.ผมเบื่อชีวิต Wheels (2009)
It's ennui, Agent Booth, do you understand that?มันน่าเบื่อ เจ้าหน้าที่บูธ คุณเ้ข้าใจผมมั้ย? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Ennui.ความเบื่อหน่ายในชีวิต The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
If you're not the cause of her ennui, then it stands to reason that you cannot make her happy.ถ้าคุณไม่ได้เป็นสาเหตุ ที่ทำให้เธอเบื่อหน่ายชีวิต เหตุผลที่เธอไม่ค่อยมี ความสุขในชีวิตก็ยังคงอยู่ The Bones That Weren't (2010)
"Forget all your troubles and ennui"ลืมปัญหาและความน่าเบื่อทั้งหมดของเธอไปซะ Love in Disguise (2010)
But while the beast locked himself in a tower of ennui, the girl found herself a prince.แต่ ณ ขณะที่อสูรร้ายขังตัวเองภายในปราการแห่งความน่าเบื่อหน่ายนั้น หญิงสาวได้พบเจ้าชายของเธอแล้ว มีนามว่า The Princesses and the Frog (2011)
♪ Adieu to your ennui#บอกลาความน่าเบื่อของเธอ# Thanksgiving (2012)
I have post-traumatic ennui.ฉันว่าฉันขาดความตื่นเต้น Pilot (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเบื่อหน่าย[N] boredom, See also: ennui, tiresomeness, Syn. ความเบื่อ, ความแหนงหน่าย, ความเหนื่อยหน่าย, Example: เขาเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายในงานที่ทำอยู่
ความเบื่อ[N] boredom, See also: ennui, tiresomeness, Syn. ความเบื่อหน่าย, ความเหนื่อยหน่าย, Ant. ความอยาก, Example: จินตนาการของผู้เขียนได้บดบังความเบื่อในตอนแรกจนหมดสิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented   FR: avoir des ennuis
จะเป็นไรไหมถ้า...[xp] (ja penrai mai thā ...) FR: ça ne vous ennuie pas si ... ; ça ne vous fait rien si ...
ความเบื่อ[n.] (khwām beūa) EN: boredom   FR: ennui [m]
ความเบื่อหน่าย[n.] (khwām beūanāi) EN: boredom ; tiresomeness ; dislike ; ennui   FR: ennui [m]
ความเดือดร้อน[n.] (khwām deūatrøn) EN: trouble ; vexation ; torment   FR: ennui [m] ; tourment [m] ; calamité [f]
ความกลุ้มใจ[n.] (khwām klumjai) FR: ennui [m] ; tourment [m]
ความน่าเบื่อ[n.] (khwām nābeūa) EN: boringness ; aridity ; banality ; flatness ; commonplaceness   FR: ennui [m]
ความรำคาญ[n.] (khwām ramkhān) EN: annoyance ; irritation ; bother   FR: ennui [m]
ปัญหา[n.] (panhā) EN: problem ; trouble ; difficulty   FR: problème [m] ; difficulté [f] ; question [f] ; ennui [m] ; complication [f] ; pépin [m] (fam.) ; embêtement [m] (fam.)
ปัญหาสุขภาพ[n. exp.] (panhā sukkhaphāp) EN: health problems   FR: ennui de santé [m] ; pépin de santé [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENNUI    EH0 N UW1 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ennui    (n) ˈɒnwˈiː (o1 n w ii1)
ennuis    (n) ˈɒnwˈiːz (o1 n w ii1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
屈託[くったく, kuttaku] (n,vs) (1) worry; care; concern; (2) ennui; boredom; (P) [Add to Longdo]
脱力感[だつりょくかん, datsuryokukan] (n) ennui; languishing; feeling of exhaustion; lassitude; lethargy [Add to Longdo]
無為無聊[むいぶりょう;むいむりょう, muiburyou ; muimuryou] (adj-na,n,adj-no) boredom; ennui; tedium; wearisomeness [Add to Longdo]
無聊[ぶりょう, buryou] (adj-na,n) boredom; ennui [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ennui
      n 1: the feeling of being bored by something tedious [syn:
           {boredom}, {ennui}, {tedium}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top