ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ennoble

IH0 N OW1 B AH0 L   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ennoble-, *ennoble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ennoble[VT] ทำให้มีเกียรติ, See also: ทำให้สูงส่ง, ทำให้สง่างาม, Syn. elevate, enhance
ennoble[VT] มอบเกียรติยศ, See also: มอบตำแหน่ง, Syn. glorify, honor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ennoble(เอนโน'เบิล) vt. ทำให้สูงขึ้น,ทำให้สูงส่ง,มอบตำแหน่งอันมีเกียรติให้., See also: ennoblement n. ดูennoble ennobler n. ดูennoble ennoblingly adv. ดูennoble, Syn. improve,uplift

English-Thai: Nontri Dictionary
ennoble(vt) ทำให้สูงศักดิ์,ทำให้มีศีลธรรม,ทำให้สูงส่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, saviour of China, you have ennobled the House of Fa.โอ,ท่านผู้พิทักษ์แผ่นดินจีน ท่านได้รับการยกย่องจากบ้านแห่งตระกูลฟา Mulan 2: The Final War (2004)
I believed that stories helped us to ennoble ourselves, to fix what was broken in us, and to help us become the people we dreamed of being.ผมเชื่อว่าเรื่องราวเหล่านั้น ช่วยยกระดับตัวเรา ช่วยซ่อมแซมสิ่งที่อยู่ข้างใน The Bicameral Mind (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENNOBLE    IH0 N OW1 B AH0 L
ENNOBLED    IH0 N OW1 B AH0 L D
ENNOBLES    IH0 N OW1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ennoble    (v) ˈɪnˈoubl (i1 n ou1 b l)
ennobled    (v) ˈɪnˈoubld (i1 n ou1 b l d)
ennobles    (v) ˈɪnˈoublz (i1 n ou1 b l z)
ennoblement    (n) ˈɪnˈoublmənt (i1 n ou1 b l m @ n t)
ennoblements    (n) ˈɪnˈoublmənts (i1 n ou1 b l m @ n t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ennoble
   v 1: confer dignity or honor upon; "He was dignified with a
      title" [syn: {ennoble}, {dignify}]
   2: give a title to someone; make someone a member of the
     nobility [syn: {ennoble}, {gentle}, {entitle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top