ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enmesh

EH0 N M EH1 SH   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enmesh-, *enmesh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enmesh[VT] จับโดยใช้แห, See also: จับโดยใช้ตาข่าย, Syn. ensnare, entangle, net
enmesh[VT] ทำให้เข้าไปพัวพันจนยากที่จะหลุดออกมาได้, Syn. embroil, entangle
enmesh in[PHRV] พันกัน, Syn. entangle in, entangle with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enmesh(เอนเมช') vt. ทำให้พัวพัน,จับ,ทำให้หลงติด., See also: enmeshment n.ดูenmesh, Syn. entangle

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But these protein links are enmeshed.แต่จุดเชื่อมโยงของโปรตีนยังพันกันอยู่ Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
Jimmy is enmeshed in so many things that define us if word got out that we had killed one of our own leaders, there will be chaos.จิมมี่เป็นสื่อกลาง หลายอย่างกำหนดกฎเกณฑ์ต่อพวกเรา ถ้ามีคำสั่งออกมา เราต้องฆ่าหนึ่งในผู้นำของเราเอง Lochan Mor (2010)
Well, but you don't know how enmeshed the tumor is.แต่คุณไม่รู้ว่าก้อนเนื้องอกมันแพร่กระจายไปยังไง With You I'm Born Again (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENMESH    EH0 N M EH1 SH
ENMESHED    EH0 N M EH1 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enmesh    (v) ˈɪnmˈɛʃ (i1 n m e1 sh)
enmeshed    (v) ˈɪnmˈɛʃt (i1 n m e1 sh t)
enmeshes    (v) ˈɪnmˈɛʃɪz (i1 n m e1 sh i z)
enmeshing    (v) ˈɪnmˈɛʃɪŋ (i1 n m e1 sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一膳飯屋[いちぜんめしや, ichizenmeshiya] (n) quick lunch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enmesh
      v 1: entangle or catch in (or as if in) a mesh [syn: {enmesh},
           {mesh}, {ensnarl}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top