ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enliven

EH0 N L AY1 V AH0 N   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enliven-, *enliven*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enliven[VT] ทำให้มีชีวิตชีวา, See also: ทำให้คึกคัก, ทำให้ร่าเริง, Syn. cheer, invigorate, vivify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enliven(เอนไล'เวิน) vt. ทำให้คึกคัก,ทำให้มีกำลังวังชา, See also: enliveningly adv. ดูenliven enlivenment n. ดูenliven, Syn. cheer

English-Thai: Nontri Dictionary
enliven(vt) ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ทำให้สนุกสนาน,ทำให้ร่าเริง,ทำให้คึกคัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Has enlivened a campaign that most analystsอีเลน ลูอิส เดย์-คนไข้รายที่ 50 You Don't Know Jack (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enlivenThe sight of his mother Instantly enlivened the child.
enlivenWhat is political science? From the "political" people will probably first associate it with the political incidents that enliven journalism.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ่นพยนต์[n.] (hunphayon) EN: effigy enlivened by magic   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENLIVEN    EH0 N L AY1 V AH0 N
ENLIVENED    EH0 N L AY1 V AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enliven    (v) ˈɪnlˈaɪvn (i1 n l ai1 v n)
enlivens    (v) ˈɪnlˈaɪvnz (i1 n l ai1 v n z)
enlivened    (v) ˈɪnlˈaɪvnd (i1 n l ai1 v n d)
enlivening    (v) ˈɪnlˈaɪvnɪŋ (i1 n l ai1 v n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
生きる(P);活きる[いきる, ikiru] (v1,vi) (1) to live; to exist; (2) to make a living; to subsist; (3) to be in effect; to be in use; to function; (4) to come to life; to be enlivened; (5) to be safe (in baseball, go, etc.); (P) [Add to Longdo]
盛り上げる(P);盛りあげる[もりあげる, moriageru] (v1,vt) (1) to pile up; to heap up; (2) to stir up; to enliven; to bring to a climax; (P) [Add to Longdo]
賑わす[にぎわす, nigiwasu] (v5s,vt) to make prosperous; to enliven [Add to Longdo]
浮き立つ[うきたつ, ukitatsu] (v5t,vi) to be enlivened; to be exhilarated [Add to Longdo]
利かす[きかす, kikasu] (v5s) to season; to enliven [Add to Longdo]
利かせる[きかせる, kikaseru] (v1,vt) to be seasoned; to be enlivened; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enliven
   v 1: heighten or intensify; "These paintings exalt the
      imagination" [syn: {inspire}, {animate}, {invigorate},
      {enliven}, {exalt}]
   2: make lively; "let's liven up this room a bit" [syn:
     {enliven}, {liven}, {liven up}, {invigorate}, {animate}]
     [ant: {blunt}, {deaden}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top