ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enlightenment

EH0 N L AY1 T AH0 N M AH0 N T   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlightenment-, *enlightenment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlightenment[N] การตรัสรู้, See also: ความเห็นแจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง

English-Thai: Nontri Dictionary
enlightenment(n) การให้ความรู้,การทำให้กระจ่าง,การให้ความสว่าง,การสอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enlightenmentการตรัสรู้, การรู้แจ้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Enlightenment age; Enlightenment, theยุคเรืองปัญญา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Enlightenment, theยุคสว่าง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Enlightenment, the; Enlightenment ageยุคเรืองปัญญา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enlightenmentการรู้แจ้ง [TU Subject Heading]
Enlightenment (Buddhism)การรู้แจ้ง (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is a symbol of enlightenment and peace.เป็นเครื่องหมายของ การตรัสรู้และสันติสุข Seven Years in Tibet (1997)
You're feeling premature enlightenment.ต่อเมื่อเราสูญสิ้นความหวังทั้งหมดนั่นแหละ Fight Club (1999)
I didn't feel the bliss of enlightenment.ฉันไม่รู้สึกถึงความสงบ ของการตรัสรู้ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Didn't you tell me the only way to truly offer enlightenment is by detaching emotionally?คุณจะไม่บอกผมเหรอว่าทางไหน ที่จะทำให้พบทางออกที่แท้จริง ที่จะกำจัดความรู้สึกได้? Saw V (2008)
Show me the path to enlightenment as you alter my flesh and free my soul.ชี้เส้นทางแสงสว่าง ในยามที่ท่านเปลี่ยนเลือดเนื้อ และปลดปล่อยวิญญาณข้า Dead Space: Downfall (2008)
Welcome to my ashram, the Ecumenical Intuitive Enlightenment Initiative Organization, or E.I.E.I.O.ขอต้อนรับสู่อาศรมของผม สถาบันส่งเสริมการฝึก การรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง หรือ อีไออีไอโอ The Love Guru (2008)
He is leading society into an age of enlightenment, - You idiots!เค้ากำลังนำสังคมไปสู่ยุคของ การรู้แจ้งเห็นจริงต่างหากพวกซื่อบื้อ You Don't Know Jack (2010)
Enlightenment.หมายถึงที่คุณข้ามมาเหรอ Rango (2011)
Freak lightning strikes on the heels of the fire that burned down the Center for Vibrational Enlightenment earlier today.ตามมาด้วยเพลิง ที่เผาไหม้ ณ จุดศูนย์กลางของ การสั่นคลอนความรู้แจ้งในเช้าตรู่ของวันนี้ Meet the New Boss (2011)
And that's what you missed on Glee. You see this face? This is what enlightenment looks like.และนี่คือสิ่งที่คุณพลาดไปใน Glee เห็นหน้าผมมั้ย นี่คือใบหน้าของผู้บรรลุ The First Time (2011)
Enlightenment.การรู้แจ้ง Lachlan's Gambit (2012)
Enlightenment will not fill your void, but your actions may.การรู้แจ้งจะเติมเต็มเจ้าไม่ได้ แต่การกระทำของเจ้าอาจ Lachlan's Gambit (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิปัสสนา[N] meditation, See also: enlightenment, insight, introspection, contemplation, intuitive vision, Syn. ความเห็นแจ้ง, Example: วัดอรัญญบรรพตเป็นที่พำนักพักพิงในการบำเพ็ญวิปัสสนาเรื่อยมา ตราบกระทั่งทุกวันนี้, Thai definition: การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งในสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา, Notes: (บาลี)
ความเห็นแจ้ง[N] enlightenment, See also: insight, Example: ความสุขที่เกิดจากปัญญาที่มีความรู้ความเห็นแจ้งคือความสุขที่แท้จริง, Thai definition: การทำให้เข้าใจ, การให้ความสว่าง
การตรัสรู้[N] enlightenment, See also: learning, understanding, Syn. การรู้แจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง, Example: การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความหลุดพ้น, Thai definition: การรู้แจ้งด้วยตนเอง (ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โพธิ = โพธิ์[n.] (phōthi = phō) EN: bodhi ; bo tree under which the Buddha attained enlightenment   FR: arbre de sagesse [m] ; figuier sacré [m]
โพธิญาณ[n.] (phōthiyān) EN: Buddha's enlightenment ; intelligence of enlightenment   
รัตนบัลลังก์[n.] (rattanabanlang) EN: the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment ; the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment   
ยุคแสงสว่าง[n. exp.] (yuk saēngsawāng) EN: Age of Enlightenment   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENLIGHTENMENT    EH0 N L AY1 T AH0 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enlightenment    (n) ˈɪnlˈaɪtnmənt (i1 n l ai1 t n m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
启示[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, / ] enlightenment; revelation; apocalypse, #9,794 [Add to Longdo]
菩提[Pú tí, ㄆㄨˊ ㄊㄧˊ, ] enlightenment (Buddh.); Sanskrit bodhi, #21,497 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erleuchtung {f} | Erleuchtungen {pl}enlightenment | enlightenments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿耨多羅三藐三菩提[あのくたらさんみゃくさんぼだい, anokutarasanmyakusanbodai] (n) {Buddh} anuttara samyak sambodhi (supreme perfect enlightenment) [Add to Longdo]
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) [Add to Longdo]
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n,vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith [Add to Longdo]
一挨一拶[いちあいいっさつ, ichiaiissatsu] (n) (arch) (See 挨拶) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment) (source of modern word aisatsu) [Add to Longdo]
一乗[いちじょう, ichijou] (n) {Buddh} ekayana (doctrine that only one teaching, usu. the Lotus Sutra, can lead to enlightenment) [Add to Longdo]
縁覚[えんがく, engaku] (n) {Buddh} pratyekabuddha (one who achieves enlightenment without a teacher) [Add to Longdo]
仮名草子[かなぞうし, kanazoushi] (n) story book written in kana (or in kana mixed with Chinese characters) in the early Edo period (primarily for the enlightenment and entertainment of women and children) [Add to Longdo]
[か, ka] (n) (1) {Buddh} (See 因・2) phala (attained state, result); (2) {Buddh} (See 悟り・2) enlightenment (as the fruits of one's Buddhist practice); (3) (See 果物) fruit; (ctr) (4) counter for pieces of fruit [Add to Longdo]
開化[かいか, kaika] (n,vs) civilization; civilisation; enlightenment [Add to Longdo]
開眼[かいがん;かいげん, kaigan ; kaigen] (n,vs) enlightenment; spiritual awakening; opening one's eyes to the truth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enlightenment
   n 1: education that results in understanding and the spread of
      knowledge [ant: {unenlightenment}]
   2: (Hinduism and Buddhism) the beatitude that transcends the
     cycle of reincarnation; characterized by the extinction of
     desire and suffering and individual consciousness [syn:
     {nirvana}, {enlightenment}]
   3: a movement in Europe from about 1650 until 1800 that
     advocated the use of reason and individualism instead of
     tradition and established doctrine; "the Enlightenment
     brought about many humanitarian reforms" [syn:
     {Enlightenment}, {Age of Reason}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top