ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enlightened person

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlightened person-, *enlightened person*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlightened person[N] ผู้ตรัสรู้, See also: ผู้รู้แจ้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รู้แจ้ง[N] enlightened person, Syn. ผู้ตรัสรู้, Example: ผู้ใดเป็นผู้รู้แจ้งก็ย่อมเห็นความเป็นจริงแห่งโลก, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่รู้เห็นด้วยตนเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
พุทธะ[N] enlightened person, Example: คนโบราณมีความเชื่อว่า มนุษย์มีธาตุแห่งความเป็นพุทธะซ่อนอยู่, Thai definition: ผู้ตรัสรู้, ผู้ตื่นแล้ว, ผู้เบิกบานแล้ว, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รู้แจ้ง[n. exp.] (phūrū jaēng) EN: enlightened person   

Japanese-English: EDICT Dictionary
覚者[かくしゃ, kakusha] (n) enlightened person [Add to Longdo]
生悟り[なまざとり;なまさとり, namazatori ; namasatori] (n,vs,adj-no) (1) incomplete enlightenment; (n) (2) incompletely enlightened person [Add to Longdo]
先覚者[せんかくしゃ, senkakusha] (n) seer; pioneer; leading spirit; enlightened person [Add to Longdo]
凡夫[ぼんぷ;ぼんぶ, bonpu ; bonbu] (n) (1) ordinary person; (2) {Buddh} prthag-jana (unenlightened person) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top