ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enlighten

EH0 N L AY1 T AH0 N   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlighten-, *enlighten*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlighten[VT] สอน, See also: ให้ความรู้, ให้ความกระจ่าง, Syn. acquaint, inform, tell
enlighten on[PHRV] ทำให้เข้าใจมากขึ้น, See also: ทำให้แจ่มแจ้ง, ทำให้รู้ชัดยิ่งขึ้น, Syn. enlighten about
enlightenment[N] การตรัสรู้, See also: ความเห็นแจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง
enlighten about[PHRV] ทำให้เข้าใจมากขึ้น, See also: ทำให้แจ่มแจ้ง, ทำให้รู้ชัดยิ่งขึ้น, Syn. enlighten on
enlightened person[N] ผู้ตรัสรู้, See also: ผู้รู้แจ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enlighten(เอนไล'เทิน) n. สอน,ให้ความรู้,ให้ความสว่าง, ให้ความสำเร็จ., See also: enlightenedly adv. ดูenlighten enlightener n. ดูenlighten -S.clarify enlightenment n. การให้ความรู้,การให้ความกระจ่าง,การให้ความสว่าง,ภาวะที่รู้กระจ่าง, the Enlightenment

English-Thai: Nontri Dictionary
enlighten(vt) ทำให้กระจ่าง,ให้ความสว่าง,สั่งสอน,ให้ความรู้
enlightenment(n) การให้ความรู้,การทำให้กระจ่าง,การให้ความสว่าง,การสอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enlightenmentการตรัสรู้, การรู้แจ้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Enlightenment age; Enlightenment, theยุคเรืองปัญญา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Enlightenment, theยุคสว่าง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Enlightenment, the; Enlightenment ageยุคเรืองปัญญา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enlightenmentการรู้แจ้ง [TU Subject Heading]
Enlightenment (Buddhism)การรู้แจ้ง (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can you enlighten us as to why Mrs. De Winter should have wanted to end her own life?ช่วยไขให้กระจ่างได้มั้ยว่าทําไม คุณนายเดอ วินเทอร์ถึงอยากจบชีวิตตัวเอง Rebecca (1940)
But people must be sober and enlightened.แต่คนจะต้องมีสติและตรัสรู้ Idemo dalje (1982)
/f you are in ignorance of the part that Mr Darcy played in bringing about the marriage, let me enlighten you at once.ถ้าหลานอยู่ในความเขลาในส่วนของคุณดาร์ซี่ ซึ่งเป็นผู้ทำให้เกิดการแต่งงานนี้ Episode #1.6 (1995)
- Enlighten me. - A mask. Wear a mask.ใส่ไอ้โม่งซิ ตร.มีวิธีชี้ตัวผู้ต้องหา Nothing to Lose (1997)
It is a symbol of enlightenment and peace.เป็นเครื่องหมายของ การตรัสรู้และสันติสุข Seven Years in Tibet (1997)
An offering to the Enlightened Ones.สรรเสริญผู้รู้แจ้งในธรรม Seven Years in Tibet (1997)
"l am enlightened."หมายความว่ามันเป็นของ"ทำมือ"น่ะครับ Fight Club (1999)
You're feeling premature enlightenment.ต่อเมื่อเราสูญสิ้นความหวังทั้งหมดนั่นแหละ Fight Club (1999)
I wish to compliment you for enlightening children to open minds and taste life.I wish to compliment you for enlightening children to open minds and taste life. Anna and the King (1999)
You were enlightened?คุณตรัสรู้แล้วหรือ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I didn't feel the bliss of enlightenment.ฉันไม่รู้สึกถึงความสงบ ของการตรัสรู้ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
- Enlighten me.งั้นก็บอกผมมาสิ Hothead (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enlightenHe enlightened me on how I should attack the subject.
enlightenHe holds a very enlightened attitude toward working women.
enlightenTelevision enlightens the viewers as well as entertains them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิปัสสนา[N] meditation, See also: enlightenment, insight, introspection, contemplation, intuitive vision, Syn. ความเห็นแจ้ง, Example: วัดอรัญญบรรพตเป็นที่พำนักพักพิงในการบำเพ็ญวิปัสสนาเรื่อยมา ตราบกระทั่งทุกวันนี้, Thai definition: การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งในสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา, Notes: (บาลี)
หยั่งรู้[V] enlighten, See also: have insight, Syn. หยั่งทราบ, Example: การมีวิชาความรู้อันดี จะทำให้มีความคิดชอบรู้และหยั่งรู้ในเหตุผล, Thai definition: เล็งรู้ความจริง, ค้นหาเพื่อให้รู้ความจริง
ผู้รู้แจ้ง[N] enlightened person, Syn. ผู้ตรัสรู้, Example: ผู้ใดเป็นผู้รู้แจ้งก็ย่อมเห็นความเป็นจริงแห่งโลก, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่รู้เห็นด้วยตนเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
ความเห็นแจ้ง[N] enlightenment, See also: insight, Example: ความสุขที่เกิดจากปัญญาที่มีความรู้ความเห็นแจ้งคือความสุขที่แท้จริง, Thai definition: การทำให้เข้าใจ, การให้ความสว่าง
พุทธะ[N] enlightened person, Example: คนโบราณมีความเชื่อว่า มนุษย์มีธาตุแห่งความเป็นพุทธะซ่อนอยู่, Thai definition: ผู้ตรัสรู้, ผู้ตื่นแล้ว, ผู้เบิกบานแล้ว, Notes: (บาลี)
ตรัสรู้[V] enlighten, See also: know, Syn. รู้, รู้แจ้ง, รู้แจ้งเห็นจริง, หยั่งรู้, Example: พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา, Thai definition: รู้แจ้งในเรื่องต่างๆ (ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า)
ทิพยญาณ[N] omniscience, See also: enlighten mind, spiritual enlightenment, Thai definition: ความรู้เป็นทิพย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การตรัสรู้[N] enlightenment, See also: learning, understanding, Syn. การรู้แจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง, Example: การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความหลุดพ้น, Thai definition: การรู้แจ้งด้วยตนเอง (ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โพธิ = โพธิ์[n.] (phōthi = phō) EN: bodhi ; bo tree under which the Buddha attained enlightenment   FR: arbre de sagesse [m] ; figuier sacré [m]
โพธิญาณ[n.] (phōthiyān) EN: Buddha's enlightenment ; intelligence of enlightenment   
ผู้รู้แจ้ง[n. exp.] (phūrū jaēng) EN: enlightened person   
รัตนบัลลังก์[n.] (rattanabanlang) EN: the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment ; the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment   
ศาสดา[n. prop.] (Sātsadā ) EN: the Enlightened One ; the Buddha ; Lord Buddha   
ตรัสรู้[v.] (tratsarū) EN: be enlightened   FR: atteindre l'éveil
หยั่งรู้ [v.] (yangrū) EN: enlighten ; have insight   
ยุคแสงสว่าง[n. exp.] (yuk saēngsawāng) EN: Age of Enlightenment   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENLIGHTEN    EH0 N L AY1 T AH0 N
ENLIGHTENED    EH0 N L AY1 T AH0 N D
ENLIGHTENING    EH0 N L AY1 T AH0 N IH0 NG
ENLIGHTENING    EH0 N L AY1 T N IH0 NG
ENLIGHTENMENT    EH0 N L AY1 T AH0 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enlighten    (v) ˈɪnlˈaɪtn (i1 n l ai1 t n)
enlightens    (v) ˈɪnlˈaɪtnz (i1 n l ai1 t n z)
enlightened    (v) ˈɪnlˈaɪtnd (i1 n l ai1 t n d)
enlightening    (v) ˈɪnlˈaɪtnɪŋ (i1 n l ai1 t n i ng)
enlightenment    (n) ˈɪnlˈaɪtnmənt (i1 n l ai1 t n m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
启示[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, / ] enlightenment; revelation; apocalypse, #9,794 [Add to Longdo]
菩提[Pú tí, ㄆㄨˊ ㄊㄧˊ, ] enlightenment (Buddh.); Sanskrit bodhi, #21,497 [Add to Longdo]
开明[kāi míng, ㄎㄞ ㄇㄧㄥˊ, / ] enlightened; open-minded; enlightenment, #25,775 [Add to Longdo]
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] enlighten; lattice window, #42,698 [Add to Longdo]
圣明[shèng míng, ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] enlightened sage; brilliant master (flattering words applied to ruler), #54,171 [Add to Longdo]
高论[gāo lùn, ㄍㄠ ㄌㄨㄣˋ, / ] enlightening remarks (honorific); brilliant views, #58,667 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿耨多羅三藐三菩提[あのくたらさんみゃくさんぼだい, anokutarasanmyakusanbodai] (n) {Buddh} anuttara samyak sambodhi (supreme perfect enlightenment) [Add to Longdo]
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) [Add to Longdo]
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n,vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith [Add to Longdo]
一挨一拶[いちあいいっさつ, ichiaiissatsu] (n) (arch) (See 挨拶) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment) (source of modern word aisatsu) [Add to Longdo]
一乗[いちじょう, ichijou] (n) {Buddh} ekayana (doctrine that only one teaching, usu. the Lotus Sutra, can lead to enlightenment) [Add to Longdo]
縁覚[えんがく, engaku] (n) {Buddh} pratyekabuddha (one who achieves enlightenment without a teacher) [Add to Longdo]
仮名草子[かなぞうし, kanazoushi] (n) story book written in kana (or in kana mixed with Chinese characters) in the early Edo period (primarily for the enlightenment and entertainment of women and children) [Add to Longdo]
[か, ka] (n) (1) {Buddh} (See 因・2) phala (attained state, result); (2) {Buddh} (See 悟り・2) enlightenment (as the fruits of one's Buddhist practice); (3) (See 果物) fruit; (ctr) (4) counter for pieces of fruit [Add to Longdo]
開ける[ひらける, hirakeru] (v1,vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P) [Add to Longdo]
開化[かいか, kaika] (n,vs) civilization; civilisation; enlightenment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enlighten
   v 1: make understand; "Can you enlighten me--I don't understand
      this proposal" [syn: {enlighten}, {edify}]
   2: give spiritual insight to; in religion [syn: {enlighten},
     {irradiate}]
   3: make free from confusion or ambiguity; make clear; "Could you
     clarify these remarks?"; "Clear up the question of who is at
     fault" [syn: {clear}, {clear up}, {shed light on},
     {crystallize}, {crystallise}, {crystalize}, {crystalise},
     {straighten out}, {sort out}, {enlighten}, {illuminate},
     {elucidate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top