ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enlargement

AH0 N L AA1 R JH M AH0 N T   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlargement-, *enlargement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlargement[N] การขยาย, See also: การเพิ่ม, การทำให้กว้างขึ้น, Syn. expansion, increase
enlargement[N] สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเพื่อขยายสิ่งอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enlargementn. การขยาย,ภาพขยาย,สิ่งที่ขยายสิ่งอื่น,สิ่งเพิ่มเติม, Syn. expansion

English-Thai: Nontri Dictionary
enlargement(n) การขยายส่วน,การขยายตัว,ภาพขยาย,สิ่งเพิ่มเติม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enlargement, gingivalเหงือกโต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enlargementฉบับขยายตัวพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Enlargement, Asymmetricalโตไม่เท่ากัน [การแพทย์]
Enlargement, Diffuseโตอย่างทั่วๆไป [การแพทย์]
Enlargement, Diffuse Symmetricalลักษณะการโตของต่อมจะเป็นแบบโตทั่วๆไป [การแพทย์]
Enlargement, Focalโตเพียงบางส่วน [การแพทย์]
Enlargement, Generalizedขนาดโตขึ้นโดยทั่วๆไป [การแพทย์]
Enlargement, No Uniformโตไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I need an enlargement of the bit I've circledช่วยขยายมันด้วยหน่อยนึง Christmas in August (1998)
Is the enlargement ready?ขยายภาพแล้วเหรอคะ? Christmas in August (1998)
The enlargement of the escape scope hereafter is expected.คาดว่าระยะการหลบหนีจะกว้างขึ้นไปจากเดิมแล้วนะ Last Order: Final Fantasy VII (2005)
Enlargement of the medial sternum... and reticular nodular lung patterns- all indicating pulmonary T.B.โอเค มีการขยายของมีเดียล สเตอนัม แล้วก็ดูจากลักษณะปอดแล้ว น่าจะเป็นการติดเชื้อ T.B. The Last King of Scotland (2006)
She came to me,wanted a breast enlargement.เธอมาหาผม อยากให้เสริมทรวงอก Bombshell (2008)
Please,you might as well have been two iguana with no dewlap enlargement.ได้โปรด นายอาจเหมือนอีกัวน่าที่ไม่มีแผงคอ The Bad Fish Paradigm (2008)
I'll say this guy is some sort of a lame or tumor you bailed last week, we're worried you missed the penis enlargement spraysฉันจะบอกคนที่แต่งตัวประหลาดนี้เป็นบางส่วนการจัดเรียงของกะพร่องกะแพร่งหรือบวม คุณ bailed สัปดาห์ที่ผ่านมาเรากำลังกลุ้มใจ คุณพลาดกระเจี๊ยวขยับขยาย sprays Gas Pills (2008)
You've got the penis enlargement spray?คุณได้มีการขยายตัวกระเจี๊ยวฉีด? Gas Pills (2008)
Enlargement of the heart muscle, or hypertrophic cardiomyopathy, is a serious disease which could lead to congestive heart failure.กล้ามเนื้อหัวใจโต หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนา เป็นโรคร้ายแรง ที่อาจก่อให้เกิดโรคหัวใจล้มเหลวได้ The Maternal Congruence (2009)
Oh, you had a penile enlargement?เธอเป็นคนถือแว่นขยาย Just Go with It (2011)
I don't mean to burst your bubble, dude, but those penile enlargement pills do not work.ฉันไม่อยากจะทำลายความฝันนายหรอกนะ แต่พวกขยายขนาดองคชาติ เหล่านั้นไม่ได้ผลหรอก The Hawking Excitation (2012)
Let me try a fractal enlargement program.ให้ฉันลองใช้โปรแกรมขยายภาพก่อน The Tiger in the Tale (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขยาย[n.] (kān khayāi) EN: enlargement ; magnification ; expansion   FR: agrandissement [m]
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmtoēm) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing   FR: addition [f] ; ajout [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENLARGEMENT    AH0 N L AA1 R JH M AH0 N T
ENLARGEMENTS    AH0 N L AA1 R JH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enlargement    (n) ˈɪnlˈaːʤmənt (i1 n l aa1 jh m @ n t)
enlargements    (n) ˈɪnlˈaːʤmənts (i1 n l aa1 jh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンラージメント[, enra-jimento] (n) enlargement [Add to Longdo]
ジョブエンラージメント[, jobuenra-jimento] (n) job enlargement [Add to Longdo]
リンパ節腫脹;淋巴節腫脹[リンパせつしゅちょう(リンパ節腫脹);りんぱせつしゅちょう(淋巴節腫脹), rinpa setsushuchou ( rinpa fushi shu chou ); rinpasetsushuchou ( rin tomoe fushi sh] (n) lymphadenoma; lymph node enlargement; lymphadenopathy [Add to Longdo]
引き延ばし(P);引き伸ばし;引伸ばし;引延ばし[ひきのばし, hikinobashi] (n) (1) extension; prolongation; (2) (See 引き伸ばし写真) enlargement; (P) [Add to Longdo]
拡大[かくだい, kakudai] (n,vs) magnification; enlargement; expansion; (P) [Add to Longdo]
拡張[かくちょう, kakuchou] (n,vs) expansion; extension; enlargement; escape; ESC; (P) [Add to Longdo]
拡張化[かくちょうか, kakuchouka] (n,vs) enlargement; expansion [Add to Longdo]
心臓肥大[しんぞうひだい, shinzouhidai] (n) enlargement of the heart [Add to Longdo]
前立腺肥大症[ぜんりつせんひだいしょう, zenritsusenhidaishou] (n) enlargement of the prostate [Add to Longdo]
増大[ぞうだい, zoudai] (n,vs) enlargement; increase; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡張[かくちょう, kakuchou] expansion (vs), extension, enlargement, escape (ESC) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enlargement
   n 1: the act of increasing (something) in size or volume or
      quantity or scope [syn: {expansion}, {enlargement}] [ant:
      {contraction}]
   2: the state of being enlarged
   3: a discussion that provides additional information [syn:
     {expansion}, {enlargement}, {elaboration}]
   4: a photographic print that has been enlarged [syn:
     {enlargement}, {blowup}, {magnification}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top