ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enlarged heart

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlarged heart-, *enlarged heart*
English-Thai: Longdo Dictionary
enlarged heart(n) อาการหัวใจโต เช่น An enlarged heart isn'ta condition in itself, but a symptom of an underlying disorder that is causing the heart to work harder than normal., R. cardiomegaly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's suffering from an enlarged heart.เขากำลังมีอาการหัวใจโต The Space Between Us (2017)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enlarged heart
   n 1: an abnormal enlargement of the heart; "mild cardiomegaly is
      common in athletes" [syn: {cardiomegaly}, {megalocardia},
      {megacardia}, {enlarged heart}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

enlarged heart ( EH0 N L AA1 R JH D HH AA1 R T)

 


  

 
enlarged heart
 • อาการหัวใจโต เช่น An enlarged heart isn'ta condition in itself, but a symptom of an underlying disorder that is causing the heart to work harder than normal. [LongdoEN]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top