ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enlarge

EH0 N L AA1 R JH   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlarge-, *enlarge*
English-Thai: Longdo Dictionary
enlarged heart(n) อาการหัวใจโต เช่น An enlarged heart isn'ta condition in itself, but a symptom of an underlying disorder that is causing the heart to work harder than normal., R. cardiomegaly

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlarge[VT] ทำให้ใหญ่ขึ้น, See also: ทำให้ขยาย, ทำให้กว้าง, กว้างขึ้น, โตขึ้น, Syn. expand, increase
enlarge[VI] ทำให้ใหญ่ขึ้น, See also: ทำให้ขยาย, ทำให้กว้าง, กว้างขึ้น, โตขึ้น, Syn. broaden
enlarge[VI] เสริมความ, See also: พูดหรือเขียนให้ละเอียด
enlarge on[PHRV] ขยายความ (ด้วยการพูดหรือเขียน), See also: สาธยาย, อธิบายให้ละเอียดมากขึ้น, Syn. elaborate on
enlargement[N] การขยาย, See also: การเพิ่ม, การทำให้กว้างขึ้น, Syn. expansion, increase
enlargement[N] สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเพื่อขยายสิ่งอื่น
enlarge upon[PHRV] ขยายความ (ด้วยการพูดหรือเขียน), See also: สาธยาย, อธิบายให้ละเอียดมากขึ้น, Syn. elaborate on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enlarge(เอนลาร์จฺ') vt. ขยาย,เพิ่ม,ขยายตัว,เสริม -vi. กว้างขึ้น,โตขึ้น,ขยาย,พูดหรือเขียนอย่างละเอียด., See also: enlargeable adj. ดูenlarge enlarger n. ดูenlarge
enlargementn. การขยาย,ภาพขยาย,สิ่งที่ขยายสิ่งอื่น,สิ่งเพิ่มเติม, Syn. expansion

English-Thai: Nontri Dictionary
enlarge(vt) ขยายส่วน,ขยายตัว,ทำให้กว้างขวาง,เพิ่ม,เสริม
enlargement(n) การขยายส่วน,การขยายตัว,ภาพขยาย,สิ่งเพิ่มเติม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enlargement, gingivalเหงือกโต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enlarge editionฉบับแก้ไข [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Enlarged, Diffuselyโตโดยทั่วไป [การแพทย์]
Enlargementฉบับขยายตัวพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Enlargement, Asymmetricalโตไม่เท่ากัน [การแพทย์]
Enlargement, Diffuseโตอย่างทั่วๆไป [การแพทย์]
Enlargement, Diffuse Symmetricalลักษณะการโตของต่อมจะเป็นแบบโตทั่วๆไป [การแพทย์]
Enlargement, Focalโตเพียงบางส่วน [การแพทย์]
Enlargement, Generalizedขนาดโตขึ้นโดยทั่วๆไป [การแพทย์]
Enlargement, No Uniformโตไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Enlargersเครื่องอัดขยายภาพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I need an enlargement of the bit I've circledช่วยขยายมันด้วยหน่อยนึง Christmas in August (1998)
Is the enlargement ready?ขยายภาพแล้วเหรอคะ? Christmas in August (1998)
If I enlarge this, it won't come out very sharp.ถ้าเอาภาพนี้ไปขยาย มันจะไม่ค่อยชัดเท่าไรนะ Christmas in August (1998)
You enlarge those too?คุณก็ขยายภาพนั่นด้วยเหรอ? Christmas in August (1998)
Enlarge again.ขยายภาพขึ้นอีกซิ Pilot (2004)
"My mouth is enlarged over mine enemies... '"ปากของข้าฯกัดพวกศัตรู... An American Haunting (2005)
The enlargement of the escape scope hereafter is expected.คาดว่าระยะการหลบหนีจะกว้างขึ้นไปจากเดิมแล้วนะ Last Order: Final Fantasy VII (2005)
Enlargement of the medial sternum... and reticular nodular lung patterns- all indicating pulmonary T.B.โอเค มีการขยายของมีเดียล สเตอนัม แล้วก็ดูจากลักษณะปอดแล้ว น่าจะเป็นการติดเชื้อ T.B. The Last King of Scotland (2006)
I want you to enlarge the upper right corner of his vest.ผมอยากให้คุณขยายภาพตรงมุมขวาบนของเสื้อกั๊ก Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Enlarged uterus means that she was recently pregnant.เธอโกหกเก่ง,แต่ฉันสงสัยว่าเธอ ซ่อนเด็กจากแฟนเธอยังไง Alone (2007)
An interesting notion, Miss Austen. Oblige me a walk along the river to enlarge upon the topic.เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมาก มิสออสติน อยากเดินไปกับผมที่แม่น้ำหน่อยมั้ย เพื่อคุยเรื่องนี้ให้มากขึ้น Becoming Jane (2007)
Enlarge the stomach.ขยายภาพตรงส่วนกระเพาะสิ Page Turner (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enlargeCould you enlarge on your new theory?
enlargeHe tried to enlarge his sphere of influence.
enlargeI had an enlarged prostate.
enlargeI'm going to make enlarged copies.
enlargeThe school gymnasium was enlarged.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แขวะ[V] enlarge, See also: make wider, Syn. คว้าน, แหวก, แหวะ, Ant. ติด, ปิด, Example: ฆาตกรจะแขวะท้องเอาไส้ของเหยื่อออกมาทุกราย, Thai definition: เอาสิ่งมีคมแหวะคว้านให้กว้าง
ควาก[ADV] enlarged, See also: increased, Thai definition: กว้างออกไปโตออกไปเพราะแรงดัน (ใช้เฉพาะรูและช่อง)
คว้าน[V] enlarge, See also: broaden, widen, expand, Example: ช่างเสื้อคว้านรูให้กว้างพอเหมาะกับขนาดของกระดุม, Thai definition: ทำให้กว้าง
ส่วนขยาย[N] modifier, See also: enlarger, Example: สัญญาเหล่านั้นเป็นส่วนขยายของสัญญาทางปกครอง, Thai definition: ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา
ส่วนขยาย[N] modifier, See also: enlarger, Example: สัญญาเหล่านั้นเป็นส่วนขยายของสัญญาทางปกครอง, Thai definition: ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับพิสดาร[n. exp.] (chabap phitsadān) EN: unabridged édition ; enlarged edition   FR: édition complète [f]
การขยาย[n.] (kān khayāi) EN: enlargement ; magnification ; expansion   FR: agrandissement [m]
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmtoēm) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing   FR: addition [f] ; ajout [m]
ขยาย[v.] (khayāi) EN: enlarge ; expand ; extend ; get bigger   FR: agrandir ; grossir ; amplifier ; étendre
ขยายบ้าน[v. exp.] (khayāi bān) EN: enlarge a house   FR: agrandir une maison
ขยายห้อง [v. exp.] (khayāi hǿng) EN: make a room bigger ; enlarge a room   FR: agrandir une pièce
ขยายขนาด[v. exp.] (khayāi khanāt) EN: magnify ; enlarge (the size)   
ขยายความ[v. exp.] (khayāi khwām) EN: enlarge upon ; spell out ; elucidate   FR: amplifier
ขยายรูป [v. exp.] (khayāi rūp) EN: enlarge a picture   FR: agrandir une photo
ขยายตัว[v.] (khayāitūa) EN: expand ; get bigger ; enlarge   FR: dilater

CMU English Pronouncing Dictionary
ENLARGE    EH0 N L AA1 R JH
ENLARGE    AH0 N L AA1 R JH
ENLARGED    EH0 N L AA1 R JH D
ENLARGED    AH0 N L AA1 R JH D
ENLARGER    AH0 N L AA1 R G ER0
ENLARGES    AH0 N L AA1 R JH AH0 Z
ENLARGEMENT    AH0 N L AA1 R JH M AH0 N T
ENLARGEMENTS    AH0 N L AA1 R JH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enlarge    (v) ˈɪnlˈaːʤ (i1 n l aa1 jh)
enlarged    (v) ˈɪnlˈaːʤd (i1 n l aa1 jh d)
enlarges    (v) ˈɪnlˈaːʤɪz (i1 n l aa1 jh i z)
enlargement    (n) ˈɪnlˈaːʤmənt (i1 n l aa1 jh m @ n t)
enlargements    (n) ˈɪnlˈaːʤmənts (i1 n l aa1 jh m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, / ] enlarge, #4,004 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンラージメント[, enra-jimento] (n) enlargement [Add to Longdo]
ジョブエンラージメント[, jobuenra-jimento] (n) job enlargement [Add to Longdo]
リンパ節腫脹;淋巴節腫脹[リンパせつしゅちょう(リンパ節腫脹);りんぱせつしゅちょう(淋巴節腫脹), rinpa setsushuchou ( rinpa fushi shu chou ); rinpasetsushuchou ( rin tomoe fushi sh] (n) lymphadenoma; lymph node enlargement; lymphadenopathy [Add to Longdo]
引き延ばし(P);引き伸ばし;引伸ばし;引延ばし[ひきのばし, hikinobashi] (n) (1) extension; prolongation; (2) (See 引き伸ばし写真) enlargement; (P) [Add to Longdo]
引き延ばす(P);引き延す(P);引延ばす(io)(P);引延す(io)(P);引き伸ばす(P);引き伸す(P);引伸ばす(io)(P);引伸す(io)(P);引きのばす[ひきのばす, hikinobasu] (v5s,vt) (1) to stretch larger; (2) to enlarge (photos); (3) to delay (e.g. the end of a meeting); (P) [Add to Longdo]
引き伸ばし写真;引伸ばし写真;引伸写真[ひきのばししゃしん, hikinobashishashin] (n) enlarged photo; enlarged photograph [Add to Longdo]
引伸機[ひきのばしき, hikinobashiki] (n) enlarger [Add to Longdo]
改訂増補[かいていぞうほ, kaiteizouho] (n) revised and enlarged (edition) [Add to Longdo]
拡大[かくだい, kakudai] (n,vs) magnification; enlargement; expansion; (P) [Add to Longdo]
拡大再生産[かくだいさいせいさん, kakudaisaiseisan] (n) reproduction on an enlarged or expanded scale [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡張[かくちょう, kakuchou] expansion (vs), extension, enlargement, escape (ESC) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enlarge
   v 1: make larger; "She enlarged the flower beds"
   2: make large; "blow up an image" [syn: {blow up}, {enlarge},
     {magnify}] [ant: {reduce}, {scale down}]
   3: become larger or bigger
   4: add details, as to an account or idea; clarify the meaning of
     and discourse in a learned way, usually in writing; "She
     elaborated on the main ideas in her dissertation" [syn:
     {elaborate}, {lucubrate}, {expatiate}, {exposit}, {enlarge},
     {flesh out}, {expand}, {expound}, {dilate}] [ant:
     {abbreviate}, {abridge}, {contract}, {cut}, {foreshorten},
     {reduce}, {shorten}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top