ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enjoyably

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enjoyably-, *enjoyably*, enjoyab
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enjoyably[ADV] อย่างเพลิดเพลิน, Syn. delightfully, pleasantly

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รื่นเริง [adv.] (reūnroēng) EN: merrily ; joyfully ; cheerfully ; jovially ; hilariously ; happily ; enjoyably   
สนุกปาก[adv.] (sanukpāk) EN: entertainingly ; amusingly ; pleasantly ; enjoyably   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enjoyably    (a) ˈɪnʤˈɔɪəbliː (i1 n jh oi1 @ b l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enjoyably
   adv 1: in an enjoyable manner; "we spent a pleasantly lazy
       afternoon" [syn: {pleasantly}, {agreeably}, {enjoyably}]
       [ant: {disagreeably}, {unpleasantly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top