ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enjoyable

EH0 N JH OY1 AH0 B AH0 L   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enjoyable-, *enjoyable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enjoyable[ADJ] ที่พอใจ, See also: ออกรส, สนุก, สำราญใจ, เพลิดเพลิน, Syn. agreeable, pleasant, delightful, satisfying, Ant. boring, unpleasant, hateful, detestable, loathsome
enjoyableness[N] ความเพลิดเพลิน, See also: ความสนุก, ความสำราญใจ, Syn. delightfulness, pleasantness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enjoyableadj. น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,สนุก,สำราญใจ., See also: enjoyably adv. ดูenjoyable, Syn. agreeable

English-Thai: Nontri Dictionary
enjoyable(adj) น่าเพลิดเพลิน,พอใจ,น่าสนุกสนาน,สำราญใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd heard Hogwarts' final exams were frightful, but I found that enjoyable.ฉันได้ยินว่าการสอบไล่ ที่ฮอกวอตส์น่ากลัวนัก กลับพบว่าน่าสนุกกว่าเรื่องนี้เยอะ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Absolutely, very, very enjoyable! Parvati!ยอดเยี่ยม เธอเปลี่ยนมันได้ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Makes it all so much more enjoyable, don't you think?มันสนุกกว่ามาก คุณว่าจริงมั้ย Pride & Prejudice (2005)
Oh, I can make your last few weeks on Earth, quite, quite enjoyable.ก็ฉันจะทำให้ช่วงสุดท้ายบนโลกของนายสุขสันต์ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
I had an enjoyable time.วันนี้ข้าสนุกมาก Episode #1.8 (2006)
Enjoyable time?สนุกเหรอ? Episode #1.8 (2006)
It was enjoyable for me as well.ข้าก็รู้สึกสนุกด้วย Episode #1.8 (2006)
As enjoyable as it was, I still had a vision of my quest.สามารถสนุกเท่าที่จะเป็นได้ ผม อยู่ในฐานะผู้แขก Surf's Up (2007)
It was very enjoyable.สนุกมากครับ Hot Fuzz (2007)
I hope you're having a lovely enjoyable morning, because while you are nowhere to be found, there is sleuthing going on here regarding the whereabouts of one Mr. Andrew Blauner.เช้านี้เธอคงมีความสุขดีนะ เพราะขณะที่เธออยู่ไหนไม่รู้ มีคนสงสัยเรื่องที่นี่ ว่านายบลาวเนอร์หายหัวไปไหน Greatness Achieved (2008)
Uh, the experience is enjoyable.โอ้ ประสบการณ์ที่ช่างน่ารื่นรมย์ Confessions of a Shopaholic (2009)
Well, more than enjoyable.มากกว่ารื่นรมย? Confessions of a Shopaholic (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enjoyableA little knowledge of Spanish will go a long way toward making your trip to Mexico enjoyable.
enjoyableEnjoyable and fulfilling.
enjoyableHe thanked his host for a most enjoyable party.
enjoyableI had an enjoyable two weeks in London.
enjoyableI'm really glad to have had such an enjoyable time.
enjoyableThe movie was much more enjoyable than Hemingway is.
enjoyableThis photograph reminds me of enjoyable times when I was a child.
enjoyableWishing you an enjoyable future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าสนุก[ADJ] enjoyable, See also: fun, Example: เธอคิดว่าการเขียนหนังสือเป็นเรื่องน่าสนุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รื่นเริง [adj.] (reūnroēng) EN: joyful ; jolly ; cheerful ; jovial ; hilarious ; enjoyable   FR: gai ; jovial ; joyeux
สนุก[v.] (sanuk) EN: enjoy ; be enjoyable ; enjoy ; have a good time ; be funny   FR: s'amuser ; prendre du bon temps
สนุก[adj.] (sanuk) EN: pleasant ; funny ; fun ; entertaining ; amusing ; vivacious ; diverting ; enjoyable;   FR: plaisant ; agréable ; amusant ; réjouissant ; divertissant ; distrayant
สนุกสนาน[v.] (sanuksanān) EN: be enjoyable ; be joyful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be delighted ; amuse ; have fun   FR: s'amuser ; prendre du bon temps

CMU English Pronouncing Dictionary
ENJOYABLE    EH0 N JH OY1 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enjoyable    (j) ˈɪnʤˈɔɪəbl (i1 n jh oi1 @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
楽しい(P);愉しい;娯しい(iK)[たのしい, tanoshii] (adj-i) enjoyable; fun; (P) [Add to Longdo]
享楽気分[きょうらくきぶん, kyourakukibun] (n) enjoyable (pleasant) feeling (atmosphere) [Add to Longdo]
憂さを晴らす[うさをはらす, usawoharasu] (exp,v5s) to forget one's troubles by doing something enjoyable [Add to Longdo]
怡然[いぜん, izen] (adv-to,adj-t) (arch) delightful; enjoyable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enjoyable
   adj 1: affording satisfaction or pleasure; "the company was
       enjoyable"; "found her praise gratifying"; "full of
       happiness and pleasurable excitement"; "good printing
       makes a book more pleasurable to read" [syn: {enjoyable},
       {gratifying}, {pleasurable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top