ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enjoin

EH0 N JH OY1 N   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enjoin-, *enjoin*
Possible hiragana form: えんじょいん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enjoin[VT] กำหนด, See also: กำหนดให้มี, Syn. enforce, impose
enjoin[VT] ไม่อนุญาต, See also: ห้าม, Syn. forbid, prohibit
enjoin[VT] สั่งการ (คำทางการ), See also: สั่ง, บังคับบัญชา, Syn. command, order
enjoin on[PHRV] สั่ง, See also: บัญชา, บังคับให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enjoinvt. สั่งการ,บัญชา,สั่ง,กำชับ,กำหนด,สั่งห้าม,ห้าม., See also: enjoiner n. ดูenjoin enjoinment n. ดูenjoin

English-Thai: Nontri Dictionary
enjoin(vt) บัญชา,บังคับ,สั่งการ,กำชับ,ห้าม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is sin and evil in the world, and we're enjoined by Scripture and the Lord Jesus to oppose it with all our might.ในโลกยังคงมีบาปและปิศาจร้ายแฝงอยู่ และในพระคัมภีร์ก็สั่งห้ามเราไว้ พระเยชูทรงต่อต้านมันด้วยอำนาจ เราก็เช่นกัน มีหน้าืีที่ต้องจัดการกับความชั่วร้าย \ ทืี่ได้สืบทอดกันมา Let Me In (2010)
Though to be honest I am not accustomed to enjoining council until the second stroke of midday.ถึงแม้ว่าปกติผมจะไม่ ร่วมวงด้วยจนกว่าจะกลางวัน It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จด[v.] (jot) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy   FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer
กำยาน[n.] (kamyān) EN: gum benjamin ; gum benzoin ; benzoin ; styrax benzoides ; styrax benzoin   FR: benjoin [m] ; styrax [m] ; encens [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENJOIN    EH0 N JH OY1 N
ENJOIN    AH0 N JH OY1 N
ENJOINED    EH0 N JH OY1 N D
ENJOINING    EH0 N JH OY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enjoin    (v) ˈɪnʤˈɔɪn (i1 n jh oi1 n)
enjoins    (v) ˈɪnʤˈɔɪnz (i1 n jh oi1 n z)
enjoined    (v) ˈɪnʤˈɔɪnd (i1 n jh oi1 n d)
enjoining    (v) ˈɪnʤˈɔɪnɪŋ (i1 n jh oi1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gào, ㄍㄠˋ, / ] enjoin; grant (a title), #23,279 [Add to Longdo]
[zhǔ, ㄓㄨˇ, / ] enjoin, #23,961 [Add to Longdo]
[níng, ㄋㄧㄥˊ, / ] enjoin, #32,092 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enjoin
   v 1: issue an injunction
   2: give instructions to or direct somebody to do something with
     authority; "I said to him to go home"; "She ordered him to do
     the shopping"; "The mother told the child to get dressed"
     [syn: {order}, {tell}, {enjoin}, {say}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top