ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enigmatically

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enigmatically-, *enigmatically*, enigmatical
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา enigmatically มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *enigmatically*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enigmatically[ADV] อย่างยากที่จะเข้าใจ, See also: อย่างยากที่จะอธิบาย, Syn. cryptically, mysteriously

English-Thai: Nontri Dictionary
enigmatical(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enigmatically    (a) ˌɛnɪgmˈætɪkliː (e2 n i g m a1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rätselhaft; hintergründig; dunkel {adj}enigmatic; enigmatical [Add to Longdo]
rätselhaft {adv}enigmaticly; enigmatically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enigmatically
   adv 1: in a cryptic manner; "we will meet again," he said
       cryptically [syn: {cryptically}, {enigmatically},
       {mysteriously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top