ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enigmatic

EH2 N IH0 G M AE1 T IH0 K   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enigmatic-, *enigmatic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enigmatic[ADJ] ยากที่จะเข้าใจ, See also: ยากที่จะอธิบาย, Syn. mysterious, obscure, unfathomable
enigmatically[ADV] อย่างยากที่จะเข้าใจ, See also: อย่างยากที่จะอธิบาย, Syn. cryptically, mysteriously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enigmatic(เอนนิกแมท'ทิค) adj. เป็นปริศนา,ลึกลับ,น่าฉงนสนเท่ห์., See also: enigmatically adv. ดูenigmatic, Syn. mysterious

English-Thai: Nontri Dictionary
enigmatic(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน
enigmatical(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And it wasn't until I was ten years old that I asked my grandfather about the man with the longest and most enigmatic name of all.และพอผมอายุได้สิบขวบ ผมก็ได้ถามคุณปูเกี่ยวกับชายคนนี้ เขามีชื่ออันยาวเหยียด The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And how long have you been in love with Karl, our enigmatic chief designer?แล้วคุณหลงรักคาร์ลฝ่ายดีไซน์ มานานเท่าไหร่แล้ว Love Actually (2003)
It's enigmatic.มันดูลึกลับ Bad News Blair (2007)
They're complicated and... enigmatic... and usually worth it.พวกเขาสับสนแล้วก็... . enigmatic... Bad News Blair (2007)
And now he's being enigmatic as well. What a vivid repertoire.มันก็ออกจะแปลกอยู่นะ Episode #2.1 (2008)
The enigmatic Lana Lang in the flesh.สตรีลึกลับ ลาน่า แลงก์, ตัวจริงเลย Bulletproof (2009)
I'm better at the enigmatic one- liners, Katherine.ผมดีกว่าที่จะเป็นคนเข้าใจยาก แคทธารีน The Return (2010)
Enigmatic? - Late?ลึกลับ รึว่าชอบสาย The Blind Banker (2010)
We keep the town's history and guard its most enigmatic secrets.พวกเราเก็บประวัติของเมือง และรักษามันไว้ ให้เป็นความลับปริศนา Silent Night (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลี้ลับ[adj.] (līlap) EN: mysterious ; secret ; arcane ; enigmatic ; mystifying ; uncanny ; inexplicable   FR: mystérieux ; secret ; inexpliqué ; énigmatique ; caché

CMU English Pronouncing Dictionary
ENIGMATIC    EH2 N IH0 G M AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enigmatic    (j) ˌɛnɪgmˈætɪk (e2 n i g m a1 t i k)
enigmatically    (a) ˌɛnɪgmˈætɪkliː (e2 n i g m a1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莫测高深[mò cè gāo shēn, ㄇㄛˋ ㄘㄜˋ ㄍㄠ ㄕㄣ, / ] enigmatic; beyond one's depth; unfathomable, #74,512 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
刺青蒟蒻鯵[いれずみこんにゃくあじ;イレズミコンニャクアジ, irezumikonnyakuaji ; irezumikonnyakuaji] (n) (uk) ragfish (Icosteus aenigmaticus) [Add to Longdo]
[なぞ, nazo] (n) (1) riddle; puzzle; enigma; mystery; (adj-no) (2) enigmatic; mysterious; (P) [Add to Longdo]
謎めく[なぞめく, nazomeku] (v5k,vi) to be enigmatic or puzzling; to be wrapped in mystery [Add to Longdo]
鵺的;ぬえ的;ヌエ的[ぬえてき(鵺的;ぬえ的);ヌエてき(ヌエ的), nueteki ( nue teki ; nue teki ); nue teki ( nue teki )] (adj-na) mysterious; strange; sphinx-like; enigmatic; noncommital [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enigmatic
   adj 1: not clear to the understanding; "I didn't grasp the
       meaning of that enigmatic comment until much later";
       "prophetic texts so enigmatic that their meaning has been
       disputed for centuries" [syn: {enigmatic}, {enigmatical},
       {puzzling}]
   2: resembling an oracle in obscurity of thought; "the oracular
     sayings of Victorian poets"; "so enigmatic that priests might
     have to clarify it"; "an enigmatic smile" [syn: {enigmatic},
     {oracular}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top