ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engulf

EH0 N G AH1 L F   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engulf-, *engulf*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engulf[VT] กลืน, See also: ดูดกลืน, Syn. inundate, submerge
engulf[VT] ปกคลุม, See also: ท่วมท้น, Syn. overwhelm
engulf in[PHRV] ท่วมไปด้วย (ของเหลว), See also: ปกคลุมด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engulf(เอนกัลฟฺ') vt. กลืน,จุ่ม,ดูด,ท่วม,ครอบคลุม., Syn. ingulf., See also: engulfment n. ดูengulf

English-Thai: Nontri Dictionary
engulf(vt) ดูด,กลืน,ซัดเข้าหาอ่าว,ท่วม,จุ่ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engulfโอบล้อม,จับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For reasons long forgotten, two mighty warrior tribes went to war and touched off a blaze which engulfed them all.ด้วยสาเหตุ ที่เลือนไปแล้ว 2 เผ่านักรบใหญ่ทำสงครามกัน... ผู้คนถูกกลืนหายไปในเปลวเพลิง The Road Warrior (1981)
Despite the cold engulfing the plain despite the dreamy mountains' walls caravans from all 4 corners of the horizon are gathering - nearly the same day at the same time, at the same place.แม้ว่าความหนายเย็นจะปกคลุมทุกหนทาง - แม้ว่า กำแพงภูผาขวางกั้น - ขบวนนักเดินทางทั้งหลายจากทั้งสี่มุมของแนวเส้นขอบทวีป March of the Penguins (2005)
A cloud of radiation engulfed our great planet.เมฆรังสีแผ่ปกคลุมทั่วโลกของเรา Fido (2006)
Madness engulfed the whole world.ความบ้าคลั่งครอบคลุมไปทั่วโลก Oneechanbara: The Movie (2008)
Well, I guess, luckily, Fire and Rescue were able to put out the flames before it engulfed the entire vehicle.ฉันคิดว่างั้น โชคดีเลย หน่วยดับเพลิงเข้ามาดับไฟให้ทัน ก่อนที่ไฟจะท่วมห้องโดยสาร Won't Get Fueled Again (2008)
The bomb ripped through the Bachelor Officers' Quarters at 3:00 this morning, quickly engulfing it in flames.ช่วงตอนตีสาม เพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว Body of Lies (2008)
The world's about to be engulfed in hellfire and you're in Magic Town, U.S.A.?โลกทั้งใบกำลังจะถูกแผดเผา ด้วยไฟบรรลัยกรรณ์ แต่นายกลับมานั่งเล่นอยู่ในเมืองมายากล Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
But the blast created a sinkhole which engulfed many of our troops.แต่แรงระเบิดทำให้เกิดหลุมยักษ์ ซึ่งดูดกลืนคนของเราไปมาก The Zillo Beast (2010)
MUST ENGULF ALL THE GALAXIES.บิดเบือนภาพของพวกเขา เป็นวงกลมเหล่า นี้รูปแบบโค้งเหมือน Beyond the Darkness (2010)
This squabble soon grows beyond these two men and engulfs all of physics.มันจะเปิดออกจะมีผลต่อวิธีการ อย่างที่เรารับรู้จักรวาล The Riddle of Black Holes (2010)
But because of the rumor that she eats the liver of the people she sees, she was engulfed in pain and sadness.แต่เพราะข่าวลือว่าเธอกินตับคน เธอจึงตกอยู่ในความเจ็บปวดและเศร้าโศก นี่เป็นที่ๆกูมิโฮอยู่ตอนนั้น My Girlfriend Is a Gumiho (2010)
- The explosion was timed to engulf the passing freight train, which means the bomber had to be watching both trains when the call was made.ให้ซัดใส่ขบวนรถนั่น ซึ่งแปลว่าตอนโทร มือระเบิดกำลังมองรถไฟทั้งสองขบวน Source Code (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขม้ำ[v.] (khamam) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up   FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
เขมือบ[v.] (khameūap) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf   FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
กลืน[v.] (kleūn) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour   FR: avaler ; dévorer ; absorber ; engloutir ; ingurgiter

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGULF    EH0 N G AH1 L F
ENGULFED    EH0 N G AH1 L F T
ENGULFING    EH0 N G AH1 L F IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engulf    (v) ˈɪngˈʌlf (i1 n g uh1 l f)
engulfs    (v) ˈɪngˈʌlfs (i1 n g uh1 l f s)
engulfed    (v) ˈɪngˈʌlft (i1 n g uh1 l f t)
engulfing    (v) ˈɪngˈʌlfɪŋ (i1 n g uh1 l f i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P) [Add to Longdo]
翠嵐[すいらん, suiran] (n) the sense of being engulfed in a green, mountainous atmosphere [Add to Longdo]
呑まれる;飲まれる[のまれる, nomareru] (v1,vt) (1) to be swallowed up; to be engulfed; (2) to be overwhelmed; to be overawed [Add to Longdo]
包む(P);裹む[くるむ(包む)(P);つつむ(P), kurumu ( tsutsumu )(P); tsutsumu (P)] (v5m,vt) (1) to wrap up; to tuck in; to pack; to do up; to cover with; to dress in; (v5m) (2) (つつむ only) to conceal; to hide; to be engulfed in; to be enveloped by; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engulf
   v 1: devote (oneself) fully to; "He immersed himself into his
      studies" [syn: {steep}, {immerse}, {engulf}, {plunge},
      {engross}, {absorb}, {soak up}]
   2: flow over or cover completely; "The bright light engulfed him
     completely"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top