ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engrossment

IH0 N G R OW1 S M AH0 N T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engrossment-, *engrossment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engrossment[N] การหมกมุ่น, See also: ความจดจ่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
engrossmentการร่างมติ, การยกร่างกฎหมาย (เพื่อลงมติครั้งสุดท้าย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
engrossment๑. การร่างมติ (เพื่อเสนอให้ลงมติ) (ก. ปกครอง)๒. การกว้านซื้อสินค้า (เพื่อผูกขาด) (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การหมกมุ่น[N] engrossment, See also: preoccupation, immersion, Syn. การหลง, การลุ่มหลง, Example: การหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปอาจทำให้กลายเป็นคนเซื่องซึมได้, Thai definition: การฝังใจมุ่งไปทางเดียว

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGROSSMENT    IH0 N G R OW1 S M AH0 N T

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
夢中[むちゅう, muchuu] Thai: ทำอะไรโดยไม่ลืมหูลืมตา ทำแต่อย่างนั้น English: engrossment

Japanese-English: EDICT Dictionary
夢中[むちゅう, muchuu] (adj-na,n,adj-no) daze; (in a) trance; ecstasy; delirium; engrossment; within a (deep) dream; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engrossment
   n 1: complete attention; intense mental effort [syn:
      {concentration}, {engrossment}, {absorption}, {immersion}]
   2: the mental state of being preoccupied by something [syn:
     {preoccupation}, {preoccupancy}, {absorption}, {engrossment}]
   3: the quality of being intent and concentrated; "the intentness
     of his gaze" [syn: {intentness}, {engrossment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top