ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engrossing

AH0 N G R OW1 S IH0 NG   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engrossing-, *engrossing*, engross
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engrossing[ADJ] ซึ่งทำให้ใจจดจ่อ, Syn. absorbing, captivating, fascinating

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engrossingadj. หมกมุ่น,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,น่าทึ่ง,ซึ่งทำให้เพลิดเพลินมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A dateless bargain to engrossing death.การไม่มีคู่อาจนำไปสู่ความตาย Hot Fuzz (2007)
"seal with a righteous kiss a dateless bargain to engrossing death!""ผนึกด้วยจุมพิตอันบริสุทธิ์ เพื่อผจญต่อมรณะอันนิรันดร์!" The Twilight Saga: New Moon (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีหลุกขลุกขลุ่ย[ADV] engrossingly, See also: absorbingly, Syn. ขลุกขลุ่ย, Example: เขากำลังทำงานอีหลุกขลุกขลุ่ยอยู่ในครัว, Thai definition: ง่วนอยู่

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGROSSING    AH0 N G R OW1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engrossing    (v) ˈɪngrˈousɪŋ (i1 n g r ou1 s i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engrossing
   adj 1: capable of arousing and holding the attention; "a
       fascinating story" [syn: {absorbing}, {engrossing},
       {fascinating}, {gripping}, {riveting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top