หรือคุณหมายถึง engroß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engross

AH0 N G R OW1 S   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engross-, *engross*, engros
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engross[VT] กว้านซื้อทั้งหมดเพื่อผูกขาด, Syn. monopolize
engross[VT] คัดลอกเอกสารโดยการเขียนด้วยตัวหนังสือตัวใหญ่และชัดเจน
engross[VT] ทำให้จดจ่อ, See also: ทำให้ใจจดจ่อ, Syn. absorb, fascinate, occupy
engross in[PHRV] หมกมุ่นอยู่กับ, See also: ง่วนอยู่กับ, สนใจ, Syn. absorb in
engrossing[ADJ] ซึ่งทำให้ใจจดจ่อ, Syn. absorbing, captivating, fascinating
engrossment[N] การหมกมุ่น, See also: ความจดจ่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engross(เอนโกรส') vt. เอาไปหมด,ครองหมด,หมกมุ่น,ใช้ตัวใหญ่เขียน., See also: engrossedly adv. ดูengross engrosser n. ดูengross, Syn. busy
engrossingadj. หมกมุ่น,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,น่าทึ่ง,ซึ่งทำให้เพลิดเพลินมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
engross(vt) เอาไปหมด,เป็นเจ้าของทั้งหมด,ครองหมด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
engrossmentการร่างมติ, การยกร่างกฎหมาย (เพื่อลงมติครั้งสุดท้าย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
engrossment๑. การร่างมติ (เพื่อเสนอให้ลงมติ) (ก. ปกครอง)๒. การกว้านซื้อสินค้า (เพื่อผูกขาด) (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A dateless bargain to engrossing death.การไม่มีคู่อาจนำไปสู่ความตาย Hot Fuzz (2007)
"seal with a righteous kiss a dateless bargain to engrossing death!""ผนึกด้วยจุมพิตอันบริสุทธิ์ เพื่อผจญต่อมรณะอันนิรันดร์!" The Twilight Saga: New Moon (2009)
When you have your first love, it doesn't matter who it is, because you become engrossed in your own emotions.ในช่วงเวลานั้น มันไม่สำคัญหรอกว่าเขาคนนั้นจะเป็นใคร เพราะว่าคุณจะถูกครอบงำ ไปด้วยอารมณ์ ความรู้สึกของคุณ Episode #1.4 (2010)
You're late. I was so engrossed in my work.ฉันไม่อยากจะเป็นเธอหรอกนะตอนนี้ The Art of Getting By (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
engrossBe engrossed in moneymaking.
engrossHe was completely engrossed in the book.
engrossI am engrossed in sailing.
engrossShe was engrossed in her work.
engrossTakeo is engrossed in solving mathematical problems.
engrossThe boy was engrossed in constructing a model plane.
engrossWe know how completely engrossed children become in games.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ง่วน[V] engross, See also: occupy, absorb, engage, Syn. ใส่ใจ, สนใจ, ขะมักเขม้น, ตั้งใจ, Ant. ละเลย, ปล่อยปละละเลย, ไม่สนใจ, ไม่ใส่ใจ, Example: ช่วงใกล้สอบนักเรียนจะง่วนอยู่กับการอ่านหนังสือ, Thai definition: เพลินทำเพลินเล่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อีหลุกขลุกขลุ่ย[ADV] engrossingly, See also: absorbingly, Syn. ขลุกขลุ่ย, Example: เขากำลังทำงานอีหลุกขลุกขลุ่ยอยู่ในครัว, Thai definition: ง่วนอยู่
สาละวน[V] engross, See also: preoccupy, be busy, Syn. วุ่น, วุ่นวาย, Example: เธอยังสาละวนอยู่กับการแต่งผม ถึงแม้จะเลยเวลานัดมาพอสมควรแล้ว, Thai definition: วุ่นอยู่ด้วยกิจธุระเฉพาะบางอย่าง
กรุก[V] engrossed with, See also: consumed with interest in, absorbed mentally, Syn. ขลุก, ขลุกขลุ่ย, ง่วนอยู่, Example: เขาชอบกรุกอยู่แต่ในห้องไม่ออกมาสุงสิงกับใคร
การหมกมุ่น[N] engrossment, See also: preoccupation, immersion, Syn. การหลง, การลุ่มหลง, Example: การหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปอาจทำให้กลายเป็นคนเซื่องซึมได้, Thai definition: การฝังใจมุ่งไปทางเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจรัก[v.] (jairak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in   FR: être fou amoureux ; adorer
ครุ่นคิด[v.] (khrunkhit) EN: ponder ; muse ; be immersed in thought ; be engrossed in thought ; be absorbed in thought ; be deep in thought ; have a bee in one's bonnet   
หมกมุ่น[v.] (mokmun) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immerse in ; bury oneself in   FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé
มุ่งมั่น[v.] (mungman) EN: be engrossed in ; immerse oneself ; be absorbed in ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard   FR: s'entêter ; s'obstiner
ง่วน[v.] (ngūan) EN: be immersed ; be engrossed ; be absorbed ; immezrse oneself in ; engage   FR: être occupé ; être affairé ; être absorbé par ; se plonger dans
เพลิน[v.] (phloēn) EN: be absorbed ; be lost in thought ; be engrossed ; be amused ; enjoy   FR: être absorbé ; être fasciné ; être subjugué

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGROSS    AH0 N G R OW1 S
ENGROSSED    AH0 N G R OW1 S T
ENGROSSING    AH0 N G R OW1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engross    (v) ˈɪngrˈous (i1 n g r ou1 s)
engrossed    (v) ˈɪngrˈoust (i1 n g r ou1 s t)
engrosses    (v) ˈɪngrˈousɪz (i1 n g r ou1 s i z)
engrossing    (v) ˈɪngrˈousɪŋ (i1 n g r ou1 s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
玩物喪志[がんぶつそうし, ganbutsusoushi] (n) forgetting one's serious objectives by becoming engrossed in trivial pursuits; being distracted by trivial objects and losing sight of one's original goal [Add to Longdo]
気を奪われる[きをうばわれる, kiwoubawareru] (exp,v1) to be engrossed; to be enthralled [Add to Longdo]
上り詰める;登り詰める;のぼり詰める;登りつめる;上りつめる[のぼりつめる, noboritsumeru] (v1,vi) (1) to go to the top; to climb to the top; to ascend to the top; to reach the summit (e.g. of a mountain); (2) to be engrossed in; to be very enthusiastic about; to be infatuated with [Add to Longdo]
耽る(P);耽ける(io)[ふける, fukeru] (v5r,vi) (1) to indulge in; to give oneself up to; to be obsessed by; (aux-v) (2) (See 読み耽ける) to be engrossed in; to be lost in; to be absorbed in; (P) [Add to Longdo]
注意を集中する[ちゅういをしゅうちゅうする, chuuiwoshuuchuusuru] (exp,vs-i) to concentrate one's attention; to be engrossed in [Add to Longdo]
呆ける(P);惚ける(P);耄ける[ぼける(呆ける;惚ける)(P);ほうける, bokeru ( boke ru ; boke ru )(P); houkeru] (v1,vi) (1) to grow senile; to be childish with age; (2) to be mentally slow; to be befuddled; (3) (ほうける only) to become engrossed (in something); (P) [Add to Longdo]
夢中[むちゅう, muchuu] (adj-na,n,adj-no) daze; (in a) trance; ecstasy; delirium; engrossment; within a (deep) dream; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engross
   v 1: devote (oneself) fully to; "He immersed himself into his
      studies" [syn: {steep}, {immerse}, {engulf}, {plunge},
      {engross}, {absorb}, {soak up}]
   2: consume all of one's attention or time; "Her interest in
     butterflies absorbs her completely" [syn: {absorb},
     {engross}, {engage}, {occupy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top