ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engraving

IH0 N G R EY1 V IH0 NG   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engraving-, *engraving*, engrav
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engravingn. การแกะสลัก ,แบบแกะสลัก,บล็อคที่แกะสลัก,เพลทที่จารึก
wood engravingn. การแกะสลักไม้,แม่พิมพ์ไม้,ภาพพิมพ์,แม่พิมพ์ไม้, See also: wood engraver

English-Thai: Nontri Dictionary
engraving(n) การแกะสลัก,การจารึก,การสลัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
engraving๑. การแกะลาย๒. ภาพพิมพ์ลายแกะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engravingการแกะลาย [TU Subject Heading]
Engraving (Metal-work)การแกะลาย (งานโลหะ) [TU Subject Heading]
Engraving and Engravingsการแกะสลัก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
engraving (n) งานภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์แกะสลัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's an ancient building with some engravings on it's walls.มันเป็นโบราณสถาน ที่มีลายแกะสลักบนกำแพง Vampire Hunter D (1985)
The engraving on the shield, it's the same as on the Grail tablet.ลายสลักบนโล่, มันเหมือนกับสิ่งที่สลักอยู่บนแผ่นจารึก เรื่องจอกศักดิ์สิทธิ์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
We found an engraving on the stem of a 200-year-old pipe.เราพบมันสลักอยู่บนกล้องยาอายุ200ปี. National Treasure (2004)
I have been wondering, though, what the engraving indicated on the pipe that Big Foot took.ฉันประหลาดใจ เรื่อง คำจารึก - บนกล้องยาสูบที่บิ๊กฟุตขโมยไป. National Treasure (2004)
So how do we get to the engraving?แล้วเราจะทำอย่างไรที่จะได้รอยพิมพ์ละ? Won't Get Fueled Again (2008)
Could get to the engraving-- let's try that.อาจจะได้รอยพิมพ์มา ลองทำเลย Won't Get Fueled Again (2008)
but before that, he was famous for his engraving of the Boston Massacre.แต่ก่อนหน้านั้น เขามีชื่อเสียงจากการวาดภาพการสังหารหมู่ในบอสตัน August (2009)
It's even got the Elvish engraving on it.ภาษาเอลฟ์ไว้ด้วย The Precious Fragmentation (2010)
The engraving?รอยสลัก A Study in Pink (2010)
At the engraving.ที่ด้านหลังน่ะ As You Were (2010)
The engraving.รอยสลัก Unaired Pilot (2010)
If you could make something like that stick, your next promotion should be in the five star range. And if you're helping to retrieve those engraving plates,และถ้าคุณช่วยพวกเค้า เพื่อเรื่องแม่พิมพ์แบงค์นั่นอีก The A-Team (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสกัด[N] carving, See also: engraving, chiseling, Example: มีการสาธิตการสกัดน้ำแข็งที่โรงแรมโนโวเทล, Thai definition: การตัดของแข็ง เช่น เหล็กหินให้เป็นร่องรอยหรือให้ขาดออกจากกัน
การสลัก[N] carving, See also: engraving, Syn. การแกะสลัก, การแกะ, Example: การสลักผักผลไม้ต้องอาศัยฝีมือที่ปราณีต, Thai definition: การทำให้เป็นลวดลายหรือรูปภาพด้วยวิธีใช้สิ่วสกัด ตัด ตอก ดุนเป็นต้น เช่น สลักไม้ หรือใช้สิ่งอื่นขูดขีดให้เป็นตัวอักษร
การจารึก[N] inscribing, See also: engraving, Example: การจารึกอักษรมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGRAVING    IH0 N G R EY1 V IH0 NG
ENGRAVINGS    IH0 N G R EY1 V IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engraving    (v) ˈɪngrˈɛɪvɪŋ (i1 n g r ei1 v i ng)
engravings    (n) ˈɪngrˈɛɪvɪŋz (i1 n g r ei1 v i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜鉛凸版[あえんとっぱん, aentoppan] (n) photoengraving [Add to Longdo]
印刻[いんこく, inkoku] (n,vs) seal engraving [Add to Longdo]
印刀[いんとう, intou] (n) seal-engraving knife [Add to Longdo]
陰文[いんぶん, inbun] (n) lettering of an engraving [Add to Longdo]
刻(P);剋[こく, koku] (n) (1) archaic period of time (usu. a period of approx. two hours corresponding to one of the signs of the Chinese zodiac); (2) (刻 only) carving; engraving; cutting; mincing; (3) (剋 only) victory; (4) strictness; cruelty; (P) [Add to Longdo]
写真製版[しゃしんせいはん, shashinseihan] (n,vs) photoengraving; photomechanical process; photochemical engraving [Add to Longdo]
食刻[しょっこく, shokkoku] (n,vs) etching; engraving [Add to Longdo]
石刻[せっこく, sekkoku] (n) stone carving or engraving [Add to Longdo]
彫り;彫[ほり, hori] (n) carving; engraving [Add to Longdo]
彫り上げる[ほりあげる, horiageru] (v1) to emboss; to carve in relief; to finish carving of engraving [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engraving
   n 1: a print made from an engraving
   2: a block or plate or other hard surface that has been engraved
   3: making engraved or etched plates and printing designs from
     them [syn: {engraving}, {etching}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top