ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engrave

AH0 N G R EY1 V   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engrave-, *engrave*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engrave[VT] ประทับใจ, See also: ตราตรึง, ตรึงใจ, Syn. impress
engrave[VT] สลัก, See also: จารึก, แกะ, แกะสลัก, แกะลวดลาย, Syn. carve, etch
engrave on[PHRV] สลักบน, See also: แกะสลักบน, Syn. engraft upon
engrave on[PHRV] ฝังใจ, See also: ประทับใจ, ตรึงใจ
engrave upon[PHRV] สลักบน, See also: แกะสลักบน, Syn. engraft onto
engrave upon[PHRV] ฝังใจ, See also: ประทับใจ, ตรึงใจ
engrave with[PHRV] จารึกด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engrave(เอนเกรฟว') vt. แกะ,สลัก,จารึก,ฝัง,ประทับใจ,ตรึงใจ,กัดบล๊อก,ทำเพลท, See also: engraver n., Syn. carve

English-Thai: Nontri Dictionary
engrave(vt) แกะสลัก,จาร,จารึก,สลัก,แกะ,ฝัง
engraver(n) ผู้แกะ,ช่างแกะสลัก,คนจารึก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Engraved with a technique I lost by the time of the Han Dynasty.เทคนิคการแกะสลัก ที่ศูญไปในสมัยราชวงค์ แฮน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You want 'Revelations' engraved in gold and angels trumpeting down from heaven.นายต้องการให้มีแสงสีทองส่องมาจากสวรรค์แล้วก็ให้มีนางฟ้ามาเล่นดนตรีให้ฟังด้วยไหมละ Latter Days (2003)
I think I might have left a compact. It's silver, engraved.แล้วคิดว่าอาจลืมตลับแป้งอันนึงไว้ มันเป็นสีเงินสลักลายไว้ด้วยค่ะ Wicker Park (2004)
- Name and date engraved right on it.-มีชื่อของเธอและวันที่สลักอยู่ด้วย Match Point (2005)
I'll engrave them into my heart forever.มันยากที่จะสร้างหนึ่งสิ่งจากหลายคนสร้าง My Boss, My Hero (2006)
Make sure you have that engraved on your wedding ring when you get married.แน่ใจว่าคุณจะสลักมันไว้ในแหวนแต่งงาน เมื่อคุณได้แต่งจริงๆ Love/Addiction (2007)
- You engrave seals!- คุณแกะตราประทับ Unstoppable Marriage (2007)
The engraver?ช่างแกะสลัก Unstoppable Marriage (2007)
Unless he's armed with an engraved apology from my grandfather,ถึงแม้ว่าว่าเขาจะแปะคำขอโทษจากปู่ของผมเอาไว้ The Grandfather (2009)
How did you two patch things up, if I might ask? Well, he bought me a Remington. 270 with a night scope and "Emma" engraved on it. And he gave me some cows.if I might ask? he bought me a Remington. Did You Hear About the Morgans? (2009)
When I got it engraved, it felt a little strange. I wondered if this guy is really my other half.เืมื่อไหร่นะที่ชั้นเริ่มประทับใจขนาดนี้ ชั้นรู้สึกอึดอัดใจจริงๆ ผู้ชายคนนี้เป็นอีกครึ่งนึงของชีิวิตชั้นจริงๆหรอ Episode #1.17 (2009)
But today, true destiny is often engraved and carries an embossed seal.แต่ในวันนี้โชคชะตาที่แท้จริงได้จารึก ได้นำตราประทับมาด้วย The Lost Boy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
engraveA longsword sheathed in an intricately engraved scabbard.
engraveAnd a wish is engraved on the base of the statue:
engraveTheir wish is engraved on the base of the statue.
engraveThe lovers engraved the oak tree with their initials.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกะ[V] engrave, See also: etch, carve, sculpture, Syn. แกะสลัก, สลัก, Example: เขาใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะแกะไม้ท่อนโตนี้เป็นรูปช้างได้งดงามปานนี้, Thai definition: ทำเป็นลวดลายหรือรูปต่างๆ ด้วยเครื่องมือโดยวิธีแกะ
จาร[V] inscribe, See also: engrave, write with a stylus, Example: อาลักษณ์จารใบลานด้วยเหล็กแหลม, Thai definition: ใช้เหล็กแหลมเขียนลงบนใบลานเป็นต้น ให้เป็นตัวหนังสือ, Notes: (เขมร)
จารึก[V] inscribe, See also: engrave, record, write, Syn. สลัก, เขียน, Example: บนหินปั้น เราจะเห็นตัวอักษร ป จารึกอยู่, Thai definition: เขียนรอยลึกเป็นตัวอักษรบนแผ่นศิลาหรือโลหะ
จำหลัก[V] engrave, See also: carve, etch, Syn. สลัก, Example: ไม้เป็นวัสดุเนื้ออ่อนจำหลักง่ายและน้ำหนักเบา, Thai definition: แกะให้เป็นลวดลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างแกะ[n.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor   FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
จาร[v.] (jān) EN: inscribe ; engrave ; write with a stylus (on palm leaves)   
จารึก[v.] (jāreuk) EN: record ; inscribe ; take note ; engrave   FR: inscrire ; noter ; graver
แกะ [v.] (kae) EN: carve ; cut ; engrave ; sculpture   FR: tailler ; sculpter ; graver ; ciseler ; gratter
แกะสลัก[v.] (kaesalak) EN: engrave ; sculpture ; carve   FR: graver ; sculpter
เกย[v.] (koēi) EN: run aground ; ground ; be stranded   FR: s'échouer ; s'ensabler ; échouer ; s'engraver ; s'envaser
สลัก[v.] (salak) EN: carve ; engrave ; chisel out ; scupture   FR: graver ; sculpter ; tailler ; ciseler

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGRAVE    AH0 N G R EY1 V
ENGRAVED    AH0 N G R EY1 V D
ENGRAVER    AH0 N G R EY1 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engrave    (v) ˈɪngrˈɛɪv (i1 n g r ei1 v)
engraved    (v) ˈɪngrˈɛɪvd (i1 n g r ei1 v d)
engraver    (n) ˈɪngrˈɛɪvər (i1 n g r ei1 v @ r)
engraves    (v) ˈɪngrˈɛɪvz (i1 n g r ei1 v z)
engravers    (n) ˈɪngrˈɛɪvəz (i1 n g r ei1 v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diāo, ㄉㄧㄠ, / ] engrave, #9,306 [Add to Longdo]
[diāo, ㄉㄧㄠ, ] engrave; shrewd, #9,306 [Add to Longdo]
[zàn, ㄗㄢˋ, / ] engrave, #33,175 [Add to Longdo]
[lòu, ㄌㄡˋ, / ] engrave; hard steel, #45,198 [Add to Longdo]
刻版[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, ] engraved blocks (for printing), #80,809 [Add to Longdo]
铭心刻骨[míng xīn kè gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄍㄨˇ, / ] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude, #82,113 [Add to Longdo]
[diāo, ㄉㄧㄠ, ] engrave gems, #203,492 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] engrave; to record, #268,382 [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, ] engraved lines, #884,379 [Add to Longdo]
铭心镂骨[míng xīn lòu gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄍㄨˇ, / ] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude, #911,500 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エングレーバー[, engure-ba-] (n) (See 彫金師) engraver [Add to Longdo]
印刻師[いんこくし, inkokushi] (n) seal engraver [Add to Longdo]
印判屋[いんばんや, inbanya] (n) engraver [Add to Longdo]
印判師[いんばんし, inbanshi] (n) seal engraver [Add to Longdo]
華鬘[けまん, keman] (n) {Buddh} Buddhist decoration engraved with various motifs, often made from gilt copper (e.g. for adorning the inner shrine of a temple) [Add to Longdo]
肝に銘じる[きもにめいじる, kimonimeijiru] (exp,v1) to be deeply impressed; to take to heart; to engrave on one's heart; to bear in mind [Add to Longdo]
拳々服膺;拳拳服膺[けんけんふくよう, kenkenfukuyou] (n,vs) firmly bear in mind; have something engraved on one's mind (heart) [Add to Longdo]
刻する[こくする, kokusuru] (vs-s,vt) (1) (arch) to carve; to engrave; (2) to publish; to author [Add to Longdo]
刻み付ける;刻みつける[きざみつける, kizamitsukeru] (v1,vt) to engrave; to carve out [Add to Longdo]
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engrave
   v 1: carve, cut, or etch into a material or surface; "engrave a
      pen"; "engraved the trophy cupt with the winner's"; "the
      lovers scratched their names into the bark of the tree"
      [syn: {scratch}, {engrave}, {grave}, {inscribe}]
   2: impress or affect deeply; "The event engraved itself into her
     memory"
   3: carve or cut into a block used for printing or print from
     such a block; "engrave a letter" [syn: {engrave}, {etch}]
   4: carve or cut a design or letters into; "engrave the pen with
     the owner's name" [syn: {engrave}, {etch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top